Dokument archiwalny

Budujesz zjazd

Każdy dom musi mieć wjazd, czyli połączenie podwórka z drogą. Aby zbudować zjazd z drogi publicznej trzeba przejść procedurę składającą się z 4 prostych kroków opisanych procedurami ZIKiT 20 lub 31 oraz ZIKiT 9, 43 i 24. Która procedura będzie właściwa? Wszystko zależy od kategorii drogi z której ma być zjazd. Kategorię drogi można sprawdzić na stronie ZIKiT.

Budujesz zjazd
Fot. ZIKIT

Krok 1 - należy ustalić kategorię drogi a co za tym idzie zrealizować procedurę ZIKiT 20 lub 31.

Dla dróg niższej kategoroii należy skorzystać z procedury ZIKiT 31

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o wydanie uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie włączenia do drogi ruchu drogowego zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (na druku stanowiącym załączniki do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

1) opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tytuł planowanej inwestycji, lokalizacja (numer działki, obręb, jednostka ewidencyjna), program inwestycyjny, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt) wraz ze wskazaniem sposobu obsługi komunikacyjnej – od terenu inwestycji niedrogowej do drogi publicznej itp.,

2) czytelny załącznik graficzny z planem zagospodarowania terenu,

3) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

4) ostateczna decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego (w przypadku braku obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

5) dodatkowe dokumenty lub informacje od Wnioskodawcy (np.: dokonane podziały geodezyjne, zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itp.).

Dla dróg wyższych kategorii (tj. wojewódzkich i krajowych) właściwa jest procedura ZIKiT 20.

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych (ZIKiT 20)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich - na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

1) ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) w przypadku terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy przedłożyć:

a) opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tytuł planowanej inwestycji, program inwestycyjny, powierzchnia użytkowa, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt),

b) dokładny sposób obsługi komunikacyjnej – od terenu inwestycji do drogi publicznej,

3) czytelny załącznik graficzny z naniesionym planem zagospodarowania terenu i wskazaną obsługą komunikacyjną,

4) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

5) dodatkowe dokumenty lub informacje od Wnioskodawcy (np.: zmiany dotyczące warunków zabudowy, dokonane podziały geodezyjne, ustanowione służebności, udokumentowana własność gruntów służących obsłudze komunikacyjnej, zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji i/lub projektowanej obsługi komunikacyjnej z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp.).

Krok 2 uzyskanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (ZIKiT 9)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) o wydanie decyzji administracyjnej zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.

2. Załączniki do wniosku:

1) dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu,

2) aktualny wyrys mapy ewidencyjnej dla działek objętych budową i przebudową zjazdu,

3) aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działek do których ma zostać wybudowany / przebudowany zjazd (wraz ze wskazaniem właściciela działki),

4) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w wypisie ewidencji gruntów dla działek do których ma zostać wybudowany / przebudowany zjazd należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością do której ma zostać wybudowany / przebudowany zjazd,

5) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym,

6) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego,

7) w razie ustanowienia pełnomocnika:

a) reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu administracyjnym – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

b) reprezentującego wnioskodawcę na potrzeby zawarcia umowy – pełnomocnictwo,

 

Krok 3 uzgodnienia projektu technicznego zjazdu (ZIKiT 43)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) o wydanie uzgodnienia projektu dotyczącego: budowy / przebudowy zjazdu z drogi publicznej.

2. Załączniki do wniosku:

1) kserokopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji niedrogowej (potwierdzona „za zgodność z oryginałem”) w przypadku braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

2) oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”),

3) kserokopia decyzji zezwalającej na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej (potwierdzona „za zgodność z oryginałem”),

4) projekt budowlany – 2 egzemplarze.

 

Krok 4 uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdu z drogi publicznej (ZIKiT 24)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o wydanie decyzji administracyjnej / zawarcie umowy na czasowe zajęcie/rozkopanie pasa drogowego.

2. Załączniki do wniosku:

1) szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót na podkładzie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (należy oznaczyć elementy drogi - zieleniec, jezdnia, chodnik oraz szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji),

2) w przypadku kiedy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót) - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,

3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,

4) harmonogram robót w przypadku ich etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: długość i szerokość zajęcia pasa, okres wykonywania prac,

5) kserokopia zatwierdzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym (zjazdu),

6) protokół uzgodnień z Zespołem Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,

7) w razie ustanowienia pełnomocnika- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

8) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków