Wykonanie przyłączy mediów

Aby wykonać przyłącz mediów  (gaz, prąd, woda) inwestor musi zrealizować trzy procedury ZIKiT 36, 23 i na koniec 24.

Wykonanie przyłączy mediów
Fot. ZIKIT

Krok 1 uzgodnienie trasy przyłącza, wg. procedury ZIKiT 36

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku obowiązującego MPZP),

2. Kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych (plan zagospodarowania terenu) - z naniesioną lokalizacją projektowanego uzbrojenia względem drogi, opracowaną i podpisaną przez uprawnionego projektanta – 2 egz., w przypadku obowiązywania MPZP na mapie należy nanieść linie rozgraniczające drogi oraz przedłożyć oświadczenie projektanta o zgodności projektowanej trasy z planem miejscowym,

3. Wyrys z ewidencji gruntów dla danej inwestycji z naniesioną lokalizacją projektowanego uzbrojenia lub obiektu,

4. Przekrój poprzeczny przez pas drogowy obrazujący lokalizację projektowanej infrastruktury technicznej (dla sieci napowietrznych – profil przęsła ze zwisem przewodów, dla izolacji ścian budynków z koniecznością rozkopu pasa drogowego – przekrój pasa drogowego),

5. Warunki od dostawcy mediów (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

6. W razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

7. Wniosek.

Wnioskodawca może być wezwany przez zarządcę drogi do przedłożenia dodatkowych dokumentów stosownie do potrzeb np. koncepcji drogowej w przypadku lokalizacji infrastruktury (niezwiązanej z gospodarką drogową lub obsługą ruchu) w drodze nieurządzonej lub drodze publicznej, która nie spełnia parametrów drogi publicznej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Na tym etapie inwestor powinien uzgodnić projekt budowlany.

Krok 2 uzyskanie zgody na wejście w teren działki drogowej, wg. procedury ZIKiT 23

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) o wyrażenie zgody na wejście w teren działki drogowej.

Załączniki do wniosku:

1) kserokopia protokołu uzgodnienia Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikiem graficznym (mapa sytuacyjno-wysokościowa z pieczęcią Zespołu),

2) mapa ewidencji gruntów z naniesioną i zwymiarowaną trasą wymienionych we wniosku mediów,

3) wypis z ewidencji gruntów dla działki / działek stanowiących przedmiot wniosku (wraz ze wskazaniem właściciela działki),

 

Krok 3 uzyskanie decyzji zezwaląjacej na zajęcie pasa drogowego w celu realizację przyłącza, wg. procedury ZIKiT 24
 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o wydanie decyzji administracyjnej / zawarcie umowy na czasowe zajęcie/rozkopanie pasa drogowego.

2. Załączniki do wniosku:

1) szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót na podkładzie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (należy oznaczyć elementy drogi - zieleniec, jezdnia, chodnik oraz szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji),

2) w przypadku kiedy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót) - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,

3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,

4) harmonogram robót w przypadku ich etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: długość i szerokość zajęcia pasa, okres wykonywania prac,

5) kserokopia zatwierdzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym (zjazdu),

6) protokół uzgodnień z Zespołem Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,

7) w razie ustanowienia pełnomocnika- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

8) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków