Zajęcie pasa drogowego

Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego jest niezbędne w celu wykonania przyłączy mediów, postawienia w pasie drogowym rusztowania czy budowy zjazdu. Aby zając pas drogowy należy postępować zgodnie z procedurą ZIKiT 24

 

Zajęcie pasa drogowego
Fot. ZIKIT

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego ZIKiT 24

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o wydanie decyzji administracyjnej / zawarcie umowy na czasowe zajęcie/rozkopanie pasa drogowego.

2. Załączniki do wniosku:

1) szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót na podkładzie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (należy oznaczyć elementy drogi - zieleniec, jezdnia, chodnik oraz szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji),

2) w przypadku kiedy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót) - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,

3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,

4) harmonogram robót w przypadku ich etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: długość i szerokość zajęcia pasa, okres wykonywania prac,

5) kserokopia zatwierdzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym (zjazdu),

6) protokół uzgodnień z Zespołem Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,

7) w razie ustanowienia pełnomocnika- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

8) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków