Przewodnik inwestora

Każda inwestycja budowlana – od momentu jej projektowania, do realizacji – wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. W procesie tworzenia zamierzenia inwestycyjnego, dotyczącego obiektu budowlanego, można wydzielić 3 etapy związane z różnymi decyzjami administracyjnymi:

1. Uzyskiwanie decyzji ustalającej warunki zabudowy,

2. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę,

3. Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.

Przewodnik inwestora
Fot. ZIKIT

W przypadku, gdy teren inwestycji objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mapa terenów objętych mpzp), nie ma konieczności uzyskiwania decyzji ustalającej warunki zabudowy, natomiast pozostałe dwa kroki wciąż są niezbędne.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie współuczestniczy w procesie inwestycyjnym, na każdym z wymienionych etapów, w następujący sposób:

Uzyskiwanie decyzji ustalającej warunki zabudowy:

Inwestor - zanim wystąpi o ustalenie warunków zabudowy - może uzyskać opinię do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji (procedura ZIKiT – 33) oraz o warunki odwodnienia terenu inwestycji (procedura ZIKiT - 22). Dodatkowo ZIKiT – na etapie postępowania o ustalenie warunków zabudowy, prowadzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK – wydaje opinię określającą sposób obsługi komunikacyjnej danego zamierzenia inwestycyjnego. Opinia ta ma charakter wewnętrzny (nie jest przesyłana stronom postępowania) i jest uwzględniania w załączniku do decyzji ustalającej warunki zabudowy, w punkcie dotyczącym warunków z zakresu obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Uzyskiwanie pozwolenia na budowę:

W celu wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wraz z przyłączami, Inwestor winien uzyskać:

• Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z droga publiczną (procedura ZIKiT 20),

• W przypadku zamiaru realizacji zjazdu z drogi publicznej: zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej/lądowej (procedura ZIKiT - 9), a następnie uzgodnienie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi publicznej (procedura ZIKiT – 43),

• W przypadku zamiaru realizacji zjazdu z drogi niepublicznej, ale będącej w zarządzie ZIKiT: uzgodnienie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej wraz ze zgodą na wejście w teren (procedura ZIKiT - 35),

• W przypadku zamiaru realizacji budowy/rozbudowy sieci lub przyłączy infrastruktury technicznej: uzgodnienie dla lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym (procedura ZIKiT – 36). Na tym etapie inwestor powinien uzgodnić projekt budowlany.

• W przypadku konieczności uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane w celu wykonania budowy/rozbudowy sieci lub przyłączy infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg pozostających w zarządzie ZIKiT: wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, położonych w pasach drogowych dróg będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (procedura ZIKiT 23).

Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie:

W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Inwestor – posiadający ostateczną (prawomocną) decyzję pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie we właściwym organie architektoniczno-urbanistycznym (w przypadku zamiaru realizacji przyłączy lub elementów, dla których uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne) – winien uzyskać:

• Decyzję (dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych) bądź umowę (dla dróg wewnętrznych) zawalającą na zajęcie elementów pasa drogowego w wyznaczonym terminie i określonych w projekcie czasowej zmiany organizacji ruchu wymiarach, celem wykonania prac w pasie drogowym (procedura ZIKiT 24),

• Wyszukiwarka kategorii dróg dostępna jest na stronie zikit.krakow.pl,

• Projekt czasowej organizacji ruchu może być wykonany przez inwestora, nie ma konieczności zlecania go specjalistycznym firmom czy projektantom drogowym (procedura ZIKiT 7),

• Zapisy decyzji są bezpośrednio związane z uzyskanymi wcześniej uzgodnieniami. Na tą zależność należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku uzgadniania inwestycji polegających na prowadzeniu sieci i związanych z nimi warunków odtworzenia infrastruktury (procedura ZIKiT 36),

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków