ZIKiT_29

W trakcie remontu niezbędne jest skorzystanie z kontenera. Aby go ustawić, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej decyzji zgodnie z procedurą ZIKiT 29. Jeśli kontener będzie stał w danym miejscu do 3 dni można skorzystać z jednego z gotowych projektów organizacji ruchu.

ZIKiT_29
Fot. ZIKIT

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy (ustawienie kontenera na czas nie przekraczający trzech dni).

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy (ustawienie kontenera na czas nie przekraczający trzech dni).
  2. Załączniki do wniosku:

1) szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

2) projekt organizacji ruchu pobrany ze strony ZiKiT bądź sporządzony przez inwestora, zawierający stosowne zatwierdzenia, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

3) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej,

4) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków