Dokument archiwalny

ZIKiT_61_27

Żeby ustawić reklamę przy drodze konieczne są ustalenia warunków w ZIKiT a później uzyskanie decyzji na ustawienie takiej reklamy. Postępowanie w tej sprawie wiąże się z realizacją dwóch procedur, najpierw ZIKiT 61 a później ZIKiT 27.

ZIKiT_61_27
Fot. ZIKIT

ZIKiT – 61 Decyzja dla lokalizacji reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) dołączane do wniosku:

 1. Kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy gdy lokalizacja reklamy /urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wymaga uzyskania decyzji WZ,
 2. Kserokopię aktualnej mapy zasadniczej (plan zagospodarowania terenu) - z naniesioną lokalizacją reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej względem drogi, 2 egz., w przypadku obowiązywania MPZP na mapie należy nanieść linie rozgraniczające drogi oraz przedłożyć oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej z planem miejscowym,
 3. Mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej,
 4. Schemat lub projekt reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej wraz z graficznym przedstawieniem sposobu posadowienia reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej na gruncie,
 5. Warunki od Zakładu Energetycznego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w przypadku gdy reklama / urządzenie reklamowe / konstrukcja reklamowa będzie oświetlone, lub zasilane energia elektryczną.
 6. W razie ustanowienia pełnomocnika:
 7. a) reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu administracyjnym – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 8. b) reprezentującego wnioskodawcę na potrzeby zawarcia umowy – pełnomocnictwo

 

ZIKiT – 27 Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na umieszczanie nośnika reklamowego:
 2. na wysięgniku, transparentów kulturalnych, transparentów komercyjnych, reklam na rusztowaniach na druku stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej procedury,
 3. na słupie oświetlenia ulicznego na druku stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej procedury,
 4. na/w gruncie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

w zależności od miejsca lokalizacji.

 1. Załączniki do wniosku:
 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem miejsca lokalizacji reklamy.
 3. Projekt graficzny reklamy wraz z projektem konstrukcji.
 4. Reklama winna zostać zaopiniowana pod względem formy graficznej:

1) projekt reklamy wraz z projektem konstrukcji winny posiadać opinię Głównego Plastyka Miasta,

2) lokalizacja reklamy znajdująca się na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa winna posiadać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków i Głównego Architekta Miasta.

 1. W przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.
 2. W przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego.
 3. W razie ustanowienia pełnomocnika:– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.

III. Dodatkowo dla reklam:

 1. umieszczonych na rusztowaniach – należy we wniosku podać numer decyzji wydanej przez zarządcę drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia rusztowania albo numer umowy dla dróg wewnętrznych.
 2. wniosek na umieszczenie reklamy na rusztowaniu dotyczy tylko 1 kampanii reklamowej – tj. pojedynczego obrazu reklamowego, i obejmować może wyłącznie okres trwania danej kampanii reklamowej, zmiana treści reklamy wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w odrębnym postępowaniu lub zawarciu aneksu do umowy.
 3. reklama umieszczona na rusztowaniu na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto może być eksponowana przez okres nie dłuższy niż 1 rok bez względu na czas trwania remontu.
 4. posadowionych na gruncie (z konstrukcją nośnika reklamowego posadowionego na gruncie do głębokości 30 cm) należy we wniosku podać numer zgody na lokalizację nośnika reklamowego w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna) wydanej przez zarząd drogi,
 5. trwale związanych z gruntem (fundamenty lub konstrukcja nośnika reklamowego posadowione głębiej niż 30 cm od poziomu gruntu) dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy:

1) załączyć protokół Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu stanowiący załącznik do mapy sytuacyjno-wysokościowej i przedstawiającej lokalizację reklamy,

2) we wniosku podać numer zgody na lokalizację nośnika reklamowego w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna) wydanej przez zarząd drogi,

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków