ZIKiT_26

Jeśli prowadzisz restaurację lub kawiarnię i chciałbyś aby twoi klienci mogli skorzystać ze stolików ustawionych przed lokalem musisz uzyskać zezwolenie kierując się procedurą ZIKiT 26.

ZIKiT_26
Fot. ZIKIT

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródka gastronomicznego/zawarcie umowy – na druku stanowiącym załącznik nr 1 procedury.
  2. Załączniki do wniosku:
  3. Projekt ogródka gastronomicznego w 2 egzemplarzach w skali 1:50 lub 1:100 opisany, zwymiarowany, zawierający:

1) część opisową,

2) rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku i rzut poziomy,

3) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wyrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja ogródka,

4) fotografię lub prospekt wyposażenia ogródka (stoliki, krzesła, parasole, elementy ogrodzenia, zieleń),

5) fotografię ogródka z realizacji ubiegłego sezonu (w przypadku organizacji ogródka z roku poprzedniego)

  1. Opinia Głównego Plastyka Miasta dotycząca projektu ogródka gastronomicznego – w takim przypadku załącza projekt w 1 egzemplarzu wraz z pozytywną opinią Głównego Plastyka Miasta.
  2. W przypadku gdy lokalizacja nowopowstałego ogródka gastronomicznego znajduje się na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa - opinie Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  3. W przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.
  4. W razie ustanowienia pełnomocnika– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

III. W przypadku propozycji dokonania zmian w aranżacji ogródka określonego w obowiązującym zezwoleniu wnioskodawca winien wystąpić z wnioskiem (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury), do którego należy dołączyć projekt ogródka gastronomicznego wykonany przez uprawnionego architekta w skali 1:50 lub 1:100, opisany, zwymiarowany, zawierający:

1) część opisową,

2) rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku i rzut poziomy,

3) fotografię lub prospekt proponowanego wyposażenia ogródka (stoliki, krzesła, parasole, elementy ogrodzenia, zieleń) zaopiniowane przez Głównego Plastyka Miasta

Wniosek podlega opiniowaniu analogicznie jak w pkt II 3, 4.

W razie ustanowienia pełnomocnika:

  1. a) reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu administracyjnym – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
  2. b) reprezentującego wnioskodawcę na potrzeby zawarcia umowy – pełnomocnictwo,

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków