ZIKiT_25

Jeżeli chcesz przez nie dłużej niż 3 dni prowadzić sprzedaż na terenie zarządzanym przez ZIKiT musisz skorzystać z procedury ZIKiT 25.

ZIKiT_25
Fot. ZIKIT

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (nieprzekraczającego trzech dni)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 procedury o wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego – nieprzekraczającego trzech dni.
  2. Załączniki do wniosku:
  3. W przypadku wniosku o handel obwoźny należy dołączyć:

1) szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją punktu handlu z podaniem jego wymiarów (należy oznaczyć elementy drogi i szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji),

2) zwymiarowany projekt stoiska (zdjęcie, rysunek techniczny, folder):

- dla lokalizacji na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa projekt winien być zgodny z wymogami określonymi w Zarządzeniu Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r.,

- dla lokalizacji na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto projekt winien być zgodny z wymogami określonymi w uchwale Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.,

3) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej,

4) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego,

5) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

6) opinię Głównego Plastyka Miasta dotycząca formy i kolorystyki stoiska handlowego.

7) w przypadku stoiska zlokalizowanego na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa – opinie Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

  1. W przypadku wniosku o handel okazjonalny w odpusty i Dzień Wszystkich Świętych, na które to lokalizacje decyzje/umowy wydawane są w drodze losowania należy dołączyć:

1) formę, wymiary, wygląd stoiska/punktu handlowego (zdjęcie, rysunek, folder),

2) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej,

3) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna – kserokopia dowodu osobistego,

4) w razie ustanowienia pełnomocnika– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków