ZIKIT_12

Podczas budowy budynku czy realizacji innej inwestycji często zachodzi konieczność dojazdu samochodami cięższymi niż dopuszczony przez znaki. W takiej sytuacji trzeba uzyskać zgodę na taki przejazd.  Służy do tego procedura ZIKiT 12.

ZIKIT_12
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

„Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKiT”

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie ZIKiT.
  2. Załączniki do wniosku:

1) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,

2) oświadczenie o odbywającej się uroczystości/imprezie,

3) obligatoryjnie fragment planu miasta z naniesioną trasą przejazdu,

4) w przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Pokaż metkę
Autor: ZIKiT
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków