Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 645 pasujących obiektów:
40 lat temu, we wrześniu 1978 r., podczas waszyngtońskiej Sesji Komitetu ds. Oświaty, Nauki i Kultury ONZ zapoczątkowano oficjalnie Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Znalazło się na niej 12 obiektów, wśród nich historyczne centrum Krakowa, będące równocześnie pierwszym europejskim zespołem urbanistycznym wpisanym na Listę UNESCO.
Od 24 września do 5 października będzie można złożyć wniosek w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. W tym roku program będzie realizowany pilotażowo, w jego ramach dotacje może uzyskać 20 gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br., zatem warto nie zwlekać i już teraz kompletować wymagane dokumenty.  
Czy niesamorządowe placówki edukacyjne, do których uczęszczają dzieci, czyli np. żłobki, przedszkola i podstawówki powinny być przez miasto traktowane równorzędne z publicznymi? Projektem uchwały przygotowanym przez radnego Łukasza Wantucha zajęła się Komisja Edukacji.
Radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej spotkali się, by wydać opinię w sprawie operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Kraków Swoszowice. Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji, podobnie jak projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267.
W tym roku świętujemy okrągłą rocznicę stulecia organizacji służb konserwatorskich w Polsce. 31 października 1918 r. uchwalony został Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, który stanowił pierwszy polski akt prawny dotyczący ochrony zabytków. W dekrecie znalazło się m. in. zdefiniowane pojęcie zabytku oraz wskazanie tych zabytków, które na jego mocy podlegają ochronie. Dokument normował kwestię organizacji państwowych służb konserwatorskich: zgodnie z jego brzmieniem opieka nad zabytkami należała do ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, natomiast związane z nią czynności sprawować mieli mianowani przez ministra konserwatorzy zabytków sztuki i kultury. Wystawa przygotowana z okazji 60-lecia sekcji konserwacji krakowskiego okręgu ZPAP, nie tylko dokumentuje, ale i honoruje pracę konserwatorów krakowskich, absolwentów krakowskiej ASP, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami. NIK wyróżniła Kraków za program dopłat dla osób wymieniających paleniska na ogrzewania proekologiczne. „Tylko jedna gmina, Kraków, wdrożyła program rekompensat zwiększonych kosztów zastosowania innych niż paliwo stałe nośników energii” – czytamy w raporcie. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli pisze, że: „Miasto Kraków podjęło adekwatne do rangi problemu i prawidłowo ukierunkowane działania naprawcze, mające na celu osiągnięcie wymaganej jakości powietrza na terenie miasta, a także ograniczenie jego zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi.” Konsekwentne działanie Krakowa potwierdzają dane z ostatnich lat, które pokazują, że liczba dni z przekroczeniami norm jakości powietrza znacząco spada. W 2015 r. było 140 dni z przekroczeniami, w 2016 r. – 100, w 2017 r. – 87.
O działaniach, jakie podejmuje Miasto w walce o poprawę jakości powietrza w stolicy Małopolski, rozmawiałem z Kamilem Popielą.
Trwają prace związane z odwodnieniem terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”. W pierwszej kolejności zmodernizowane zostały drogi odpływu wód. Projekty zbiornika retencyjnego, przepompowni oraz kolektorów deszczowych są przygotowywane.
Z wyzwaniami, które w oświacie przynosi początek września, mierzyć się muszą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także samorządy – szczególnie wtedy, gdy system kształcenia podlega reformie. Priorytetem polityki edukacyjnej Krakowa w epoce zmian jest sprostanie nowym wymaganiom systemowym, a jednocześnie zapewnienie uczniom i nauczycielom komfortowych warunków nauki i pracy. Miasto prowadzi więc działania mające na celu przygotowanie szkół na tzw. podwójny rocznik i wdrożenie II etapu reformy, a jednocześnie stale dba o podnoszenie poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego, rozwijanie innowacyjnych projektów i wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
108. sesja trwała prawie 12 godzin. Radni podjęli 60 uchwał, odbyły się 32 pierwsze czytania, podjęli też 2 rezolucje. Cztery projekty uchwał zostały przez radnych odrzucone, dwa odesłane do wnioskodawcy, a jeden projekt uchwały został przez projektodawcę wycofany.