Pas drogowy pod szczególnym nadzorem

Przed nami coraz cieplejsze dni, w mieście powoli zaczynają pojawiać się „letnie” ogródki kawiarniane. Głównym zadaniem nowego działu Zarządu Dróg Miasta Krakowa – Pionu Zajęcia Pasa Drogowego jest ochrona przestrzeni pasa drogowego m.in. pod kątem takich instalacji, ale nie tylko. Inspektorzy  kontrolować będą również reklamy zamieszczane przy drodze.

Pas drogowy pod szczególnym nadzorem
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu czy zarządzania drogą. Nowy pion ZDMK będzie czuwał nad tym, aby to co zostało nielegalnie zamieszczone było usunięte.

Rozmowa z Agnieszką Piwowarczyk-Greniuk – Zastępcą Dyrektora ds. Zajęcia Pasa Drogowego w ZDMK.

Jakie główne zadania realizuje Pion Zajęcia Pasa Drogowego?

Pion odpowiedzialny jest za udostępnianie pasa drogowego, prowadzi regularne kontrole pasa drogowego związane z zamieszczonymi reklamami czy obiektami handlowymi jak np. „letnie” ogródki. Koordynuje prace, które zostały zaplanowane w pasie drogowym. Dodatkowo zadaniem pionu jest nadzór nad geodezyjną obsługą jednostki.

Co podlega wzmożonej kontroli?

Kontrole dotyczą urządzeń reklamowych, czyli zamieszczonych przy drodze szyldów, tablic reklamowych, słupów ogłoszeniowych oraz obiektów handlowych, kiosków, ogródków, mobilnych punktów sprzedaży. Z uwagi na wyjątkowy charakter i walory estetyczne Parku Kulturowego, to ten obszar znajdzie się pod naszym szczególnym nadzorem.

O czym muszą pamiętać Ci którzy stawiają „letnie” ogródki?

Każdy ogródek, który stawiany jest w pasie drogowym powinien posiadać stosowne zezwolenie (procedura ZDMK – 26) oraz mieć uregulowaną opłatę. Ważne, aby jego lokalizacja była zgodna z wydaną decyzją. Zadaniem inspektorów jest sprawdzenie decyzji ze stanem faktycznym. Ma to służyć przede wszystkim bezpieczeństwu, żaden ogródek nie powinien utrudniać ruchu, pieszego, rowerowego czy samochodowego.

Z jakimi kosztami muszą liczyć się Ci, którzy chcą mieć ogródek kawiarniany?

Koszt umieszczenia ogródka gastronomicznego w pasie drogowym to koszt od 1,20 zł  do 1,50 zł za każdy 1 metr kwadratowy dziennie. Stawki uzależnione są od kategorii drogi, niemniej jednak znaczna większość z ogródków umieszczana jest na terenie dróg gminnych, np. na obszarze Starego Miasta, w tym wypadku będzie to 1,20 zł.

A jak jest w przypadku reklam?

Każda reklama stawiana w przestrzeni pasa drogowego wymaga wypełnienia odpowiednich procedur, w tym przypadku mamy na myśli nr 61 oraz 27. Należy również wnieść stosowną opłatę. Przedsiębiorcy, którzy umieszczają szyldy na elewacji budynków, często sugerują się zgodą właściciela budynku. Jednak taka zgoda nie jest wystarczająca. Szyld, który jest umieszczany prostopadle do elewacji budynku znajduje się nad chodnikiem, czyli wchodzi w przestrzeń pasa drogowego.

O jakich kwotach mówimy w tym przypadku?

Stawki uzależnione są zarówno od kategorii drogi, jak również rodzaju urządzenia reklamowego. Przykładowo, umieszczenie wspomnianego wyżej szyldu, (przy powierzchni do 1 metra kwadratowego) od 1,10 zł do 1,25 zł dziennie. Dla szyldów o większej powierzchni np. tablic reklamowych umieszczanych na słupach oświetlenia ulicznego czy billboardów od 2,42 zł do 2,56 zł za każdy metr kwadratowy dziennie.

Kontrole są planowane, jak często się odbywają?

Kontrole pasów drogowych przeprowadzane są każdego dnia przez inspektorów. Weryfikujemy legalność zajęcia pasów drogowych zarówno np. pod względem prowadzonych robót, umieszczanych ogródków gastronomicznych czy reklam, jak i zgodności zajęcia z wydanymi decyzjami. Planujemy zintensyfikowanie kontroli „letnich” ogródków gastronomicznych, w tym zakresie liczymy na współpracę ze Strażą Miejską. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, nie możemy pozwolić na zwiększanie powierzchni ogródków przez przedsiębiorców.

Czy pion otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców

Tak, jak najbardziej otrzymujemy takie zgłoszenia. Z uwagi na to, nie jesteśmy w stanie być w każdym miejscu, nie pozostajemy obojętni na nie i w każdym przypadku podejmujemy interwencję.

Jak wyglądają kontrole?

Podczas kontroli inspektor w pierwszej kolejności weryfikuje, czy dane urządzenie lub obiekt znajduje się w bazie wydanych, aktualnie obowiązujących decyzji zezwalających na zajęcie. W przypadku jej braku sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, wykonywany jest pomiar zajęcia, później ustalany jest podmiot. W dalszej kolejności wszczęte zostaje postępowanie administracyjne, którego efektem końcowym jest decyzja administracyjna, naliczająca opłatę karną. Podobnie jest w przypadku stwierdzenia niezgodności decyzji z wizją w terenie.

Jak wysokie są kary finansowe?

Każdorazowy przypadek zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia skutkuje naliczeniem opłaty karnej, która stanowi dziesięciokrotność stawki podstawowej, pomnożonej o stwierdzoną powierzchnię oraz czasokres. Wysokość kary zależy więc od tego, jak długo zajmujemy pas drogowy bez wymaganego zezwolenia. Podstawą do naliczenia kar są zapisy art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych. W celu zwiększenia świadomości przedsiębiorców na początku stycznia wystąpiliśmy do Plastyka Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o zamieszczanie w wydawanych przez nich opiniach informacji o konieczności uzyskania stosownego zezwolenia zarządu dróg i obowiązujących procedurach. Mam nadzieję, że to zmniejszy skalę nielegalnie umieszczanych reklam.

Czy działania pionu będą monitorowane?

Tak, planujemy publikację kwartalnych raportów z naszych działań. W zeszłym roku zostało przeprowadzonych 3 791 kontroli. Mamy nadzieję zwiększać tę liczbę.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków