ZIKiT w relacjach z deweloperami – reprezentuje interes mieszkańców!

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przeprowadza analizę wpływu inwestycji deweloperskiej na istniejący układ drogowy, każdorazowo na wniosek Wydziału Architektury. Analiza prowadzona jest  pod kątem możliwości połączenia planowanego zamierzenia budowlanego z drogą publiczną. Podstawą jest tu sprawdzenie, czy planowane inwestycje posiadają dostęp do drogi publicznej oraz czy istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji. Dodatkowo, Ustawa o Drogach Publicznych wprowadza obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego. Działania te mają na celu wydanie uzgodnienia takiego projektu, który zapewni odpowiednie skomunikowanie projektowanego zamierzenia budowlanego. Przy czym ocena ta jest dokonana w oparciu o parametry inwestycji wskazane we wniosku, a w szczególności w oparciu o charakterystykę inwestycji obejmującą m.in. program funkcjonalno – użytkowy. Ocena  ta jest dokonywana w aspekcie zadań wykonywanych przez zarządcę drogi w świetle Ustawy o Drogach Publicznych.

ZIKiT w relacjach z deweloperami – reprezentuje interes mieszkańców!
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zatem, pozwolenie na budowę dla nowo planowanej inwestycji może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. W przypadku stwierdzenia przez ZIKiT, niewystarczającego istniejącego uzbrojenia terenu dla planowanej inwestycji możliwym rozwiązaniem jest przystąpienie do umowy, zgodnie z art. 16 Ustawy o Drogach Publicznych na realizację układu drogowego niezbędnego do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej analizowanej inwestycji. Na Inwestorze inwestycji niedrogowej spoczywa obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych. Warunki realizacji tego obowiązku regulowane są w umowie zawieranej pomiędzy inwestorem a zarządcą drogi. Obowiązek ten może być realizowany bezpośrednio przez inwestora, bądź też inny podmiot. Inwestor na własny koszt buduje układ drogowy, który nieodpłatnie przekazuje Gminie Miejskiej Kraków.

 

ZIKiT w ostatnich dwóch latach wydał ok. 3 500 opinii w zakresie infrastruktury i obsługi komunikacyjnej oraz możliwości połączenia z drogą publiczną. Wydawane były one w związku z toczącymi się w Wydziale Architektury postępowaniami o ustalenie warunków zabudowy dla planowanych  inwestycji kubaturowych. Z tej puli około 1/3 stanowiły opinie negatywne. W latach 2016-2017 ZIKiT zawarł ok. 380 umów na zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej obsługi komunikacyjnej. Są to przypadki w których ZIKiT po stwierdzeniu niewystarczającego uzbrojenia terenu dla planowanego zamierzenia budowlanego, wymaga w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych od inwestora inwestycji niedrogowej przebudowy przyległego układu dróg, bądź nawet budowy nowych odcinków dróg w celu poprawy zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. Zakres, a tym samym koszt realizacji inwestycji drogowej określany jest na podstawie przewidywanego ruchu kołowego i pieszego uzależnionego od programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji niedrogowej.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zobowiązany jest przy ocenie możliwości obsługi planowanej do realizacji inwestycji do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla dotychczasowych, jak i przyszłych użytkowników drogi. Szczegółowe warunki realizacji przez Inwestora budowy lub przebudowy układu drogowego, w związku z wykonaniem inwestycji niedrogowej, w każdym przypadku są dostosowane do indywidualnej sytuacji, faktycznej występującej w danym terenie. Zakres parametrów drogi do wybudowania (koszty) jest dostosowywany do wielkości planowanej przez inwestora powierzchni użytkowej budynku, bowiem koszt związany z realizację inwestycji drogowej powinien być adekwatny do wielkości przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja niedrogowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków