Wyjaśnienia dotyczące ul. Woronicza

Przy ulicy Woronicza planowana jest budowa zespołu mieszkalno – usługowego. Ponieważ inwestycja ta wzbudza zainteresowanie mieszkańców wyjaśniamy wątpliwości jakie do nas dotarły.

Wyjaśnienia dotyczące ul. Woronicza
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Inwestycja powstaje na działkach, które Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zostały uwzględnione jako tereny zabudowy usługowej i usługowo – mieszkaniowej wielorodzinnej śródmiejskiej (symbol w planie U/MW.6). Inwestycja będzie jednak mniejsza, niż dopuszcza MPZP i będzie polegała na budowie trzech pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi. Inwestor zakłada, że planowane usługi będą głównie dedykowane lokalnym mieszkańcom (nie będą stanowiły powodu do generowania znaczącego ruchu samochodowego).

Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja powinna być obsługiwana przez z ul. Woronicza, poprzez projektowaną w planie drogę wewnętrzną (o symbolu KDW.7). By ograniczyć ruch generowany przez nową zabudowę ulicą Woronicza zasadnym jest skomunikowanie go również od ul. Lublańskiej. Stąd propozycja zorganizowania obsługi komunikacyjnej inwestycji poprzez drogę publiczną, która łączy ul. Lublańską z ul. Woronicza (włączenie projektowanej drogi publicznej do ul. Lublańskiej wyłącznie na prawe skręty wraz z pasem do wyłączania pojazdów). Przy czym realizacja inwestycji drogowej będzie etapowana. W pierwszym etapie powstanie sam zjazd na prawe skręty z pasem do wyłączania się pojazdów z ul. Lublańskiej (zakres mieści się w pasie drogi publicznej – ul. Lublańskiej). W drugim etapie planowane jest wykonanie odcinka drogi publicznej od zakresu wynikającego z pierwszego etapu do północnej krawędzi działki nr 596/6 (tj. również górnej krawędzi zakresu zmiany zagospodarowania terenu dla inwestycji kubaturowej) – zakres II etapu realizowany będzie wyłącznie kosztem terenu Inwestora. W ostatnim trzecim etapie miałoby być wybudowane połączenie między już wybudowanym odcinkiem drogi (etap I i II), a ul. Woronicza – dla realizacji etapu III konieczne jest wejście w tereny prywatne. Dla II i III etapu konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID. Dopiero po trzecim etapie inwestycja kubaturowa uzyskałaby możliwość skomunikowania z ul. Woronicza.

Rozumiemy obawy mieszkańców, że połączenie ulicy Woronicza z Lublańską może wygenerować ruch tranzytowy, choć ul. Woronicza nie jest wygodną ulicą, zapraszającą do tranzytu, wąska jezdnia, przy krawężnikach parkujące pojazdy, a sam przebieg tranzytu z uwagi na skręt drogi nie jest oczywisty. Dlatego ZIKiT nie widzi przeszkód, aby ograniczyć zakres inwestycji drogowej wyłącznie do budowy dwóch pierwszych etapów. Przy czym należy zwrócić uwagę, że realizacja drogi w pełnym zakresie, tj. z połączeniem z ul. Woronicza, będzie służyła również mieszkańcom ulic Woronicza, Rezedowej i Dominikańskiej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków