Nowe zasady wydawania abonamentów w SPP uchwalone przez Radę Miasta Krakowa

Od dnia 8 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady wydawania abonamentów postojowych. Nowe zasady związane są z przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały regulującej funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania. Dotyczą one przede wszystkim wydawania abonamentów ulgowych (mieszkańca). W dużej mierze na tych zmianach skorzystają osoby płacące podatki w Krakowie.

Nowe zasady wydawania abonamentów w SPP uchwalone przez Radę Miasta Krakowa
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zasady ogólne dotyczące wszystkich rodzajów abonamentów postojowych

- abonament postojowy wydawany będzie wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego (brak możliwości zakupu abonamentu na okaziciela),

- wnioskodawca winien posiadać pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności lub współwłasności, umowy leasingu lub kredytu. Tym samym inna umowa cywilnoprawna (umowa użyczenia, najmu) nie będzie stanowiła podstawy do uzyskania abonamentu. Warunek ten nie dotyczy abonamentu ogólnodostępnego,

- za pośrednictwem sklepu internetowego eabonamenty.mi.krakow.pl Klient będzie miał możliwość zakupu wyłącznie abonamentu ogólnodostępnego. Zakup wszystkich pozostałych abonamentów możliwy będzie wyłącznie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania,

- strefa P1 ulegnie podziałowi na cztery podstrefy: P1I, P1II, P1III i P1IV. Zmienią się także granice podstref: P4, P6II, P6V i P8.

Wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie dotychczasowej uchwały do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane zachowają ważność na obszarze na jaki zostały wydane.

 

Abonament mieszkańca

- abonament postojowy mieszkańca będzie przysługiwał osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania w Krakowie rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie, poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze Strefy Płatnego Parkowania jednego
z poniższych dokumentów:

  • oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub
    w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i wygenerowanym numerem dokumentu
    , zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim. Na podstawie takiego zeznania podatkowego abonament może być wydany na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia danego roku,
  • oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

 

- w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności wnioskodawca winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania,

- osoba fizyczna uprawniona będzie do nabycia jednego abonamentu postojowego mieszkańca.

 

Abonament osoby niepełnosprawnej

- abonament postojowy typu "N" osoby niepełnosprawnej wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w kwestii wszystkich warunków oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania określonego typu abonamentu postojowego prosimy o kontakt z Biurem Strefy Płatnego Parkowania lub zapoznanie się z treścią przyjętej Uchwały: Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków