Następny etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego

Konsorcjum firm doradczych, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, pomaga ZIKiT w przygotowaniach do budowy IV etapu KST w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie rozwiązanie to jeden z rozważanych scenariuszy realizacji tej inwestycji.

Następny etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Pierwszym etap prac firm doradczych obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych, których wynikiem ma być rozstrzygnięcie, czy wdrożenie projektu w formule PPP będzie korzystne dla Krakowa, a także ewentualnie wskazanie jego optymalnego zakresu. Analizy te przewidują przeprowadzenie badania rynku, w celu sprawdzenia zainteresowania potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych realizacją i finansowaniem tego przedsięwzięcia.

W październiku Gmina Miejska Kraków ogłosiła dialog techniczny. Dialog został przeprowadzony przez ZIKiT wraz z doradcami  i miał na celu ocenę zainteresowania realizacją przedsięwzięcia przez potencjalnych wykonawców (partnerów prywatnych).

Równocześnie w ramach testowania rynku pomiędzy 20, a 27 października 2017 r. odbyło się 6 spotkań z instytucjami finansującymi, posiadającymi doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć PPP w Polsce oraz za granicą, które z uwagi na specyfikę projektu zostały zaproszone indywidualnie przez doradców w porozumieniu z ZIKiT.

Spotkania z potencjalnymi wykonawcami w ramach dialogu technicznego odbyły się w dniach od 7 do 10 listopada 2017 r. Do uczestnictwa w dialogu zgłosiło się 7 wykonawców posiadających zróżnicowane doświadczenie przy realizacji projektów obejmujących budowę lub utrzymanie infrastruktury liniowej (zarówno drogowej, kolejowej jak i tramwajowej), w tym przedsięwzięć realizowanych na zasadach PPP. Wraz ze zgłoszeniem do dialogu, wykonawcy zostali poproszeni o przedstawienie swoich doświadczeń w realizacji przedsięwzięć zbliżonych do projektu. W ramach dialogu poddano pod dyskusję dwa warianty realizacji przedsięwzięcia.

  • Pierwszy wariant mógłby obejmować zaprojektowanie i budowę 4,5 km odcinka linii tramwajowej (9 km toru) jako IV Etap KST oraz świadczenie usług utrzymania tylko na tym odcinku.
  • Drugi wariant wiąże się z zaprojektowaniem i budową 4,5 km odcinka linii tramwajowej (9 km toru), jako IV Etap KST, a także modernizacją ok. 25 km najbardziej zdegradowanej, istniejącej linii tramwajowej, jak również świadczenie usług utrzymania całej sieci, tj. ok. 194 km linii tramwajowej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

W obu przypadkach standardy utrzymania zostałyby ściśle określone przez Miasto Kraków jeszcze przed składaniem ofert przez wykonawców.

Uczestnicy dialogu technicznego wskazywali ryzyka i korzyści, które łączą się z każdym wariantem, oczekiwania i propozycje, co do zakresu usług świadczonych w okresie eksploatacji oraz preferowany zakres modernizacji sieci.

Wszystkie podmioty biorące udział w dialogu technicznym, potwierdziły swoje zainteresowanie projektem w każdym z wariantów rozważanych przez Kraków do realizacji. Trzech z nich, wskazało, że wariant pierwszy jest łatwiejszy do realizacji, a także łączy się z mniejszym ryzykiem dla strony publicznej i prywatnej. W ich ocenie, mógłby być zrealizowany w oparciu o szczegółową dokumentację koncepcyjną ZIKiT, tak  więc ryzyka związane z utrzymaniem małego fragmentu sieci będą stosunkowa niskie.

Pozostali czterej uczestnicy, szczególnie podmioty posiadające krajowe i międzynarodowe doświadczenia w projektach obejmujących utrzymanie infrastruktury liniowej (drogowej, tramwajowej, kolejowej) wskazywali, że realizacja Projektu w wariancie obejmującym utrzymanie całości sieci, wydaje się optymalnym rozwiązaniem, także pod względem kosztowym, pod warunkiem dokonania przez miasto szczegółowej inwentaryzacji sieci, przekazania prognoz ruchu wraz ze wskazaniem obciążenia poszczególnych linii oraz jednoznacznego określenia standardów utrzymania całej linii tramwajowej w okresie obowiązywania umowy PPP. Warto także podkreślić, że badania rynku z instytucjami finansowymi, potwierdziły gotowość do sfinansowania przez banki każdego z wariantów.

Testowanie rynku i jego wyniki staną się podstawą dla decyzji władz miasta, jaki wariant projektu powinien zostać przeanalizowany przez doradców pod kątem zasadności jego realizacji w formule PPP. Analiza taka polegać będzie na porównaniu realizacji takiego przedsięwzięcia o wyznaczonym przez Kraków zakresie w modelu tradycyjnym z modelem PPP. Należy zaznaczyć, iż dopiero całościowy raport z analizy przedrealizacyjnej będzie mógł stać się podstawą podjęcia decyzji przez Gminę Miejską Kraków, co do potencjalnej realizacji IV etapu KST w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków