Mobilny Kraków 2017 - podsumowanie i wnioski z procesu konsultacji społecznych

Na początku roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, mając na uwadze wyzwania w zakresie mobilności mieszkańców ścisłego centrum Krakowa, przygotował propozycję projektu o nazwie Mobilny Kraków 2017. Konieczność wprowadzenia zmian wiąże się przede wszystkim z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom ograniczenia ilości miejsc do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, które będzie miało miejsce w tym roku.

Mobilny Kraków 2017 - podsumowanie i wnioski z procesu konsultacji społecznych
Fot. ZIKiT

Proponowane rozwiązania, redukujące negatywne efekty mniejszej ilości miejsc do parkowania dla mieszkańców obszaru wewnątrz II obwodnicy, polegają przede wszystkim na ograniczeniu wjazdu samochodów do centrum Krakowa oraz wyraźnym wzmocnieniu komunikacji miejskiej obsługującej ten rejon miasta.

Plan zakłada ograniczenie ruchu samochodów w Śródmieściu, poprzez wprowadzenie stref ograniczonego ruchu. Tzw. strefy zielone polegają na wprowadzeniu modelu blokowego, czyli dopuszczenia wjazdu i parkowania samochodów spoza centrum tylko na głównych ulicach danego bloku, natomiast wewnętrzne uliczki dedykowane byłyby ich mieszkańcom.

Redukcja ilości samochodów przyczyni się także do zmniejszenia smogu i hałasu w mieście, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ogólnie poprawi jakość życia w Krakowie.

Przypominamy, że plan zmian opracowany został na podstawie polityki transportowej Krakowa na lata 2016-2025. Więcej na ten temat


Geneza przedstawionego projektu Mobilny Kraków 2017

 

Dynamiczny i silny rozwój Krakowa stanowi bardzo duże wyzwanie w zakresie mobilności mieszkańców, w szczególności utrzymania odpowiedniej jakości i równowagi systemu transportowego. W ciągu najbliższego roku oddanych zostanie do użytku kilkanaście nowych obiektów biurowych i osiedli mieszkaniowych. Nowe miejsca pracy i zamieszkania, to nowe codzienne podróże po ulicach miasta.

W mieście którego układ urbanistyczny został ukształtowany na długo przed erą motoryzacji, dalszy wzrost liczby podróży własnym samochodem może pogłębić niezadowolenie społeczne, szczególnie w obszarach takich jak Śródmieście, gdzie problem jest najbardziej dokuczliwy.

Poza tym Mieszkańcy Krakowa oczekują wysokiej jakości życia. Nie chcą obawiać się o bezpieczeństwo swoich dzieci wracających ze szkoły, za to chcą zieleni, a rodzice chcą móc spokojnie przejść z wózkiem po chodniku. Wszyscy oczekują zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego.

W obliczu działań w pierwszej połowie roku 2017, związanych z redukcją przestrzeni dedykowanej do parkowania, wynikających z przeprowadzonej kontroli organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania, niezbędne jest podjęcie przynajmniej pilotażowych działań zaradczych.

Główne przyczyny rozpoczęcia prac nad projektem:

 • Niezadowolenie społeczne mieszkańców, w związku z problemami z parkowaniem i spadkiem jakości życia (zbyt dużo powierzchni zajmowanej przez samochody, zbyt mało zieleni oraz zła jakość powietrza),
 • Konieczność uporządkowania parkowania w obszarze Strefy Płatnego Parkowania,
 • Silny rozwój miasta - co roku pojawiają się tysiące nowych użytkowników miasta, co przy zbyt częstym wykorzystywaniu samochodów do podróży, przekłada się na zatłoczenie na ulicach,
 • Nadmierny popyt na podróże samochodem do obszaru Śródmieścia funkcjonalnego, w tygodniu w związku z pracą i edukacją, a w weekendy turystycznie,
 • Zbyt duży wskaźnik motoryzacji i udziału podroży samochodem w mieście, którego Śródmieście było kształtowane przed erą motoryzacji (ok. 1 samochód na 2 mieszkańców),
 • Kraków posiada system transportu zbiorowego, który jest w stanie przejąć wystarczającą część podróży wykonywanych obecnie samochodem do Śródmieścia, na tyle by poprawić warunki życia mieszkańców,
 • Próba rozwiązania zdefiniowanych problemów zakłada równoległe działania ograniczające dostępność samochodem do Śródmieścia, zapewniające alternatywę w postaci parkingów poza centrum oraz wzmacniające transport zbiorowy,

Kiedy odbyły się konsultacje społeczne i w jakiej formie?

 

Przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu spotkali się z mieszkańcami obszaru Śródmieścia pięciokrotnie, z czego trzy razy na terenie dzielnicy I, raz na terenie dzielnicy II i raz na terenie dzielniczy XIII. Pierwsze spotkanie odbyło się 13 lutego, a ostatnie 28 lutego. Dodatkowo odbyły się trzy spotkania konsultacyjne z przedstawicielami branży medycznej, turystycznej i przedsiębiorcami. Mieszkańcy Krakowa, zainteresowani tematem, mogli się także wypowiadać poprzez formularz internetowy oraz adres e-mail.

Mobilny Kraków liczby konsultacje


Jakie uwagi pozytywne były najczęściej zgłaszane?

 

 • Pomysł stref zielonych (stref ograniczonego ruchu) odpowiada na problem z nadmierną liczbą samochodów parkowanych przez osoby przyjeżdżające do centrum,
 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) mogą pomóc w zakresie nadmiernej liczby samochodów parkowanych w weekend, kiedy nie obowiązuje strefa płatnego parkowania,
 • Idea ograniczania ruchu samochodów w centrum jest słuszna
 • Proponowane zmiany zmniejszą natężenie ruchu samochodów w obszarze wewnątrz II obwodnicy,

Jakie uwagi negatywne były najczęściej zgłaszane?

 

 • Ruch jednokierunkowy wydłuży drogę do domu,
 • Strefy zielone utrudnią (ograniczonego ruchu) dowóz dzieci do szkół podstawowych, przedszkoli i żłóbków,
 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) utrudnią realizację dostaw,
 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) utrudnią dojazd do punktów handlowych oraz usługowych, co wpłynie negatywnie na ilość klientów,
 • Służby mundurowe nie będą w stanie egzekwować wprowadzonych ograniczeń

Najciekawsze zgłoszone pomysły

 

 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) powinny obowiązywać na początek tylko w soboty i niedziele
 • Należy wprowadzić system bonów dla mieszkańców, które upoważniałyby do wjazdu w strefy zielone (ograniczonego ruchu), np. dla klientów i służb technicznych,
 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) powinny obowiązywać tylko w godzinach nocnych

Najważniejsze uwagi

 

 • Opinie mieszkańców, którzy wypowiedzieli się w zakresie proponowanych zmian były podzielone. Najwięcej pozytywnych głosów zostało zgłoszonych podczas spotkania w Gimnazjum przy ul. Studenckiej. Najwięcej głosów negatywnych zgłoszono podczas spotkania w dzielnicy XIII,
 • Największe obawy wśród mieszkańców dotyczyły dowozu dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków,
 • Obawy zgłaszali również przedsiębiorcy (w sposób szczególny kupcy ze Starego Kleparza), którzy obawiali się ograniczenia liczby klientów dojeżdżających do ich placówek handlowych,
 • Problem zapewnienia dowozu dzieci oraz realizacji dostaw jest powiązany z kwestią egzekucji ewentualnie wprowadzanych ograniczeń w ruchu, wobec której również zgłoszono silne wątpliwości,

Wnioski po konsultacjach

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zmodyfikował przygotowany wstępnie plan ograniczenia dostępności do centrum miasta:

 • Ze względu na widoczny opór społeczny dot. stref zielonych (ograniczonego ruchu) wśród mieszkańców dzielnicy II (Grzegórzki) i XIII (Podgórze) zdecydowano o rezygnacji z planu wprowadzenia stref zielonych (ograniczenia w ruchu) na tych obszarach,
 • Ze względu na widoczne poparcie społeczne dla stref zielonych (ograniczonego ruchu) w rejonie części Starego Miasta zdecydowano o dalszych pracach nad ograniczaniem dostępności, poprzez wprowadzenie stref ograniczonego ruchu, w obszarześcisłego centrum Krakowa (pomiędzy Alejami Trzech Wieszczów i ul. Straszewskiego), w rejonie ulicy Radziwiłłowskiej oraz Kazimierza,
 • W propozycji zmian organizacji ruchu na terenie Strefy Płatnego Parkowania wprowadzono szereg zmian odpowiadających uwagom zgłaszanym przez mieszkańców. Między innymi poszerzono katalog ulic ogólnodostępnych, tak by można było objąć nimi wszystkie szkoły do których odwożone są przez rodziców dzieci (na przykład ul. Smoleńsk),
 • Ze względu na chęć zachowania jak największej ilości miejsc parkingowych, o co prosili mieszkańcy podczas konsultacji, zdecydowano o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Krowoderskiej, Szlak, św. Filipa, Librowszczyzna, Pawiej, Straszewskiego oraz Kapucyńskiej,
 • Wszystkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji zostały przeanalizowane, będą rozważane w kontekście przygotowania szczegółów zmian w organizacji ruchu i dokładnych zasad funkcjonowania stref ograniczonego ruchu,

MB 2.0


 

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowym raportem z konsultacji społecznych. W nim znajdują się wszystkie zagadnieniami poruszane przez mieszkańców, którzy zabrali głos w sprawie. Do tych kwestii odnieśli się przekrojowo pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. W raporcie można też zaznajomić się ze wszystkimi nagraniami video ze spotkań konsultacyjnych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków