Kalwaryjska - szukamy kompromisu

aktualizacja 27.12.2016

Tuż przed świętami wykonawca łącznicy kolejowej Zabłocie - Krzemionki (PKP PLK S.A.) ponownie udostępnił dla ruchu samochodowego estakadę im. Obrońców Lwowa, w ciągu al. Powstańców Śląskich. Dzięki temu mniej samochodów będzie szukać alternatywnych dróg przejazdu. Pozwoli to na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej.

Kalwaryjska - szukamy kompromisu
Fot. ZIKiT

W grudniu odbyły się dwa spotkania w ZIKiT z przedstawicielami mieszkańców, niezadowolonych ze zmian wprowadzonych w Starym Podgórzu m.in. w celu udrożnienia przejazdu tramwajom przez ul. Kalwaryjską. Przedstawili oni swoje postulaty dotyczące organizacji ruchu. - Naszym priorytetem jest utrzymanie pozytywnych efektów zmian dla komunikacji zbiorowej. Z kolei mieszkańcy martwią się o dostęp do punktów handlowych zlokalizowanych przy ulicy oraz o miejsca parkingowe - wyjaśnia Łukasz Franek, zastępca dyrektora ZIKiT ds. transportu. - Staramy się wypracować rozsądny kompromis - dodaje.


ZIKiT przeprowadził wizję w terenie i odniósł się do wszystkich postulatów, część zostanie wprowadzona w życie:

1. Zmniejszenie liczby stanowisk postojowych zastrzeżonych na wyłączność dla pojazdów Policji w ciągu ul. Zamoyskiego poprzez zastąpienie ich stanowiskami ogólnodostępnymi.

kal

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Policję miejsca postojowe, zastrzeżone na wyłączność dla pojazdów służbowych Policji, w minimalnym zakresie zaspokajają bieżące potrzeby komisariatu.

2. Usunięcie słupków ustawionych w ciągu ul. Zamoyskiego naprzeciw budynku komisariatu Policji oraz wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej w niniejszej lokalizacji parkowanie częściowo na jezdni, a częściowo na chodniku.

kal

Z uwagi na obsługiwanie przez niniejszy rejon ruchu pieszego uczniów poruszających się od strony przystanku Komunikacji Miejskiej w Krakowie: „Korona” do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr IV, mając na względzie bezpieczeństwo wyżej wymienianej grupy użytkowników dróg, nie jest możliwym wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania, w tym co do parkowania ukośnego wraz z demontażem słupków. W zamian ZIKiT przygotuje projekt organizacji ruchu przewidujący parkowanie częściowo na jezdni, częściowo na chodniku w ciągu ul. Zamoyskiego, na wysokości numerów 10-12. Należy przy tym podkreślić, iż w międzyczasie zwiększono ilość miejsc postojowych w obszarze Pl. Niepodległości, usytuowanego bezpośrednio przy ul. Zamoyskiego.

3. Zweryfikowanie możliwości wprowadzenia parkingu dla mieszkańców na utwardzonym terenie działki nr 400/2 obr. 12 Podgórze, usytuowanej w sąsiedztwie
ul. Redemptorystów w Krakowie w kontekście planów Zarządu Infrastruktury Sportowej.

kal

ZIKiT wystąpił pisemnie do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie o stanowisko w przedmiocie planów inwestycyjnych w odniesieniu do wyżej wymienionego terenu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, już w chwili obecnej część obszaru w/w działki została użyczona na rzecz Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”, zaś w odniesieniu do pozostałego terenu planowane są działania inwestycyjne. Niezależnie od tego z uwagi na relatywnie niski koszt utworzenia tymczasowego parkingu, możliw e jest podjęcie działań ukierunkowanych na tymczasowe udostępnienie wyodrębnionego obszaru omawianej nieruchomości w celach parkingowych.

4. Wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej utworzenie miejsc postojowych przewidujących parkowanie częściowo na jezdni częściowo na chodniku w ciągu ul. Redemptorystów.

kal

Po zweryfikowaniu uwarunkowań terenowych stwierdzono występowanie lokalnych zawężeń poprzez istniejące schody, co powoduje brak zachowania ciągłości minimalnej dopuszczalnej szerokości chodnika przeznaczonego dla pieszych (1,5 metra) w przypadku wprowadzenia wnioskowanego sposobu parkowania. Decydujące znaczenie ma jednak znaczne natężenie ruchu pieszych w analizowanym obszarze, co wynika z bliskiego usytuowania budynku Kościoła oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ulica ta obsługuje również uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego.

5. Doprowadzenie do zmiany liczby, rodzaju oraz lokalizacji donic ustawionych w ciągu ul. Kalwaryjskiej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

kal

Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na początku przyszłego roku.

6. Przeniesienie stojaka na rowery usytuowanego naprzeciw posesji nr 24, przy ul. Kalwaryjskiej.

kal

Stojak zostanie przesunięty na początku przyszłego roku.

7. Usunięcie separatorów z w ciągu ul. Kalwaryjskiej na odcinku Ronda im. Antoniego Matecznego do ul. Smolki, przy jednoczesnym wprowadzeniu organizacji ruchu przewidującej naprzemienne parkowanie na jezdni.

kal

Po szczegółowym rozważeniu przedstawionego postulatu stwierdzono, iż po zakończeniu prac w rejonie ul. Wielickiej i al. Powstańców Śląskich prowadzonych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a tym samym po zmniejszeniu występującego obecnie natężenia ruchu drogowego, możliwe jest przygotowanie projektu organizacji ruchu przewidującego usunięcie części separatora. W tym miejscu usytuowane zostanie przejście dla pieszych dwa miejsca dla dostaw (jezdnia w kierunku ronda Matecznego) w obrębie których parkowanie będzie dopuszczone w określonych godzinach.

8. Usunięcie separatorów znajdujących się w ciągu ul. Kalwaryjskiej na odcinku od ul. Warneńczyka do ul. Długosza.

ul. Kalwaryjska

Z uwagi na znaczną częstotliwość kursowania pojazdów tramwajowych, realizujących usługę użyteczności publicznej w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, uwzględniając konieczność zapewnienia płynnego przejazdu, a także biorąc pod uwagę znaczenie występujących potoków pasażerskich i wagę ul. Kalwaryjskiej jako ciągu komunikacyjnego obsługującego przewozy komunikacją zbiorową, stwierdzono możliwość realizacji tego postulatu  wyłącznie na odcinku od ul. Stromej do ul. Warneńczyka po stronie numerów nieparzystych.

9. Wprowadzenie organizacji ruchu przewidującej wyznaczenie dwóch miejsc postojowych na chodniku w ciągu ul. Kalwaryjskiej przy skrzyżowaniu z ul. Długosza.

kal

Po szczegółowym przeanalizowaniu zgłoszonego postulatu ZIKiT może przygotować projekt organizacji ruchu przewidujący wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego dla dostaw w ciągu ul. Długosza przed skrzyżowaniem z ul. Kalwaryjską.


- Zaproponowane przez nas udogodnienia oczywiście nie kończą dyskusji o organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej - podkreśla dyrektor Franek. - Kolejne okazje do modyfikacji nadarzą się przy okazji całkowitego udrożnienia skrzyżowania przy łącznicy czy, planowanego na lipiec przyszłego roku, oddania do użytku wschodniej obwodnicy Krakowa - zaznacza. - Naszym zdaniem najrozsądniejsza byłaby wtedy próba usunięcia tranzytu z ul. Kalwaryjskiej poprzez wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Kalwaryjskiej z ul. Legionów Piłsudskiego. Ten pomysł wymaga jednak szczegółowych konsultacji - podsumowuje dyrektor Franek.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków