Zasady poruszania się pojazdów podczas Światowych Dni Młodzieży: strefy i identyfikatory wjazdu

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wprowadzone zostaną obszary z ograniczeniami w ruchu pojazdów. Do tych stref będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy określonej grupy użytkowników. Poniżej prezentujemy rodzaje identyfikatorów, które będą umożliwiały w określonych przypadkach wjazd do stref. Co ważne, każdy z tych identyfikatorów można pobrać z naszej strony internetowej, bez konieczności wizyty w urzędzie (instrukcja na samym dole). Zupełnie inną sprawą są wjazdówki wydawane przez ZIKiT, o które trzeba będzie wystąpić i złożyć wniosek. Wjazdówki będą wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach. Znakomitej większości krakowian wystarczy sam identyfikator.

Zasady poruszania się pojazdów podczas Światowych Dni Młodzieży: strefy i identyfikatory wjazdu
Fot. krakow2016.com

Bardziej szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu 12 616 8606 (pomiędzy godz. 7:30 a 15:30). Prosimy jednak o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej!

Natomiast przyjmowanie wniosków dotyczących zezwoleń na wjazd rozpocznie się 15 czerwca (Złożenie wniosku wymagane jest tylko w wyjątkowych przypadkach!).

Identyfikator potrzebny jest jedynie w przypadku wjazdu do danej strefy. Mieszkańcy, pracownicy, dostawcy, którzy będą się poruszać wewnątrz danej strefy nie muszą posiadać identyfikatora.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami drogowymi na TEJ STRONIE.

Jak do domu dojadą mieszkańcy stref?

Osoby, które mieszkają w obszarze strefy ŚDM, powinny pobrać identyfikator z literą „M” (mieszkaniec), który należy wypełnić i umieścić za przednią szybą samochodu. Ponadto do kontroli policyjnej należy mieć przy sobie dokument określający zameldowanie na terenie danej strefy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. dowód osobisty, prawo jazdy, aktualną umowę najmu mieszkania, decyzję podatku od nieruchomości, imienny rachunek z adresem.

mieszkańcy

Większa rozdzielczość.

Pobierz PDF.

Zaopatrzenie:

Pojazd zaopatrzenia powinien mieć umieszczony za przednią szybą napis „Zaopatrzenie”. Jeżeli towary dowożone będą tylko w obrębie strefy, to wystarczy, aby kierowca poruszał się firmowym autem z identyfikatorem „PS” (pojazd służbowy) z podpisem i pieczątką pracodawcy oraz wydrukiem „Zaopatrzenie”. W przypadku, gdy firma dowożąca towar mieści się poza strefą, dojazd będzie możliwy tylko w godzinach 24.00- 10.00.

zaopatrzenie

Pobierz PDF.

 

PS identyfikator

Większa rozdzielczość.

Pobierz PDF.

 

Pracownicy dojeżdżający do firm w strefach:

Powinni mieć ze sobą identyfikator typu „PR” (pracownik). Pracodawca wypełnia dane: „Pojazdem o numerze rejestracyjnym…. dojeżdża do pracy pracownik firmy… zlokalizowanej przy ulicy…” oraz potwierdza podpisem i pieczątką. Tak wypełniony druk należy umieścić za przednią szybą samochodu. Dojazd do strefy I, w której znajduje się zakład pracy, możliwy będzie od godz. 00:00 danego dnia, do godz. 10:00. W obszarze zamkniętym Łagiewniki dojazd będzie możliwy tylko do godz. 8:00. Do stref II i III pracownicy posiadający identyfikator "PR" mogą wjeżdżać bez ograniczeń.

PR identyfikator

Większa rozdzielczość.

Pobierz PDF.

Pojazdy służbowe firm zlokalizowanych w strefach: zasady takie same jak powyżej. Ponadto w razie kontroli policyjnej, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze.

PS identyfikator

Dojazd do placówek służby zdrowia zlokalizowanych w strefach:

Każdy pojazd dojeżdżający do placówek służby zdrowia powinien mieć umieszczony za szybą identyfikator „SZ” (szpital). W razie spodziewanego porodu radzimy wcześniej wydrukować taki identyfikator i umieścić go w widocznym miejscu, tak aby był gotowy w razie potrzeby. Ta sama zasada dotyczy wizyt u specjalisty w placówce medycznej. W razie wypadku czy nagłych przypadków uszczerbku na zdrowiu – należy zgłosić problem kontrolującemu policjantowi.

SZ identyfikator

Większa rozdzielczość.

Pobierz PDF.

Pracownicy służby zdrowia pracujący w strefach:

Lekarz rodzinny, pielęgniarki i inni pracownicy mieszczącej się w strefie placówki zdrowia powinni umieścić w widocznym miejscu w samochodzie identyfikatory „SZ” (szpital) oraz „PR” (pracownik).

Lekarze prowadzący prywatną praktykę: identyfikator typu „PS” (pojazd służbowy) oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności.

Pojazdy służb technicznych (nieoznakowane):

Należy pobrać ze strony identyfikator „ST” (służba techniczna”), wypełniony przez pracodawcę: „Pojazd o numerze rejestracyjnym… jest pojazdem służby technicznej realizującej umowę serwisową dla firmy… zlokalizowanej przy ulicy…” oraz potwierdzony pieczątką firmy. Do kontroli policyjnej wymagany jest dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie obsługi technicznej, serwisu, itp. (np. umowa serwisowa z firmą znajdującą się w strefie).

Pojazdy serwisu technicznego, jeżeli są to pojazdy prywatne, będą mogły wjechać do strefy na podstawie identyfikatora „ST” oraz poświadczenia od zleceniodawcy, że realizuje umowę na tym terenie

Pojazdy poczty polskiej i firm kurierskich oznakowane traktowane są jako pojazdy służby technicznej.

Pojazdy ochrony oznakowane także traktowane są jako pojazdy służby technicznej.

ST identyfikator

Większa rozdzielczość.

Pobierz PDF.

Osoby dojeżdżające do parkingu w strefie:

P indentyfikator

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZARZĄDCY DROGI NA WJAZD W STREFY OGRANICZONEGO WJAZDU NA CZAS TRWANIA Ś.D.M W KRAKOWIE W 2016 r.

  1. Zezwolenia będą wydawane tylko w przypadku gdy niemożliwe będzie skorzystanie z żadnego z poświadczeń zamieszczonego na stronie internetowej ZIKiT. Zezwolenia będą wydawane po konsultacji z Policją jedynie w uzasadnionych przypadkach,  głównie gdy zajdzie konieczność  zapobieżenia powstaniu  znacznych strat materialnych, ważny interes społeczny, zdarzenia losowe oraz innych gdy brak dojazdu pojazdem może uniemożliwić realizację nałożonych zadań. Wnioski można składać od dnia 16.06.2016 r. Termin rozpatrzenia wniosku 7 dni.
  2. Wnioskodawca musi złożyć pisemny lub elektroniczny wniosek do ZIKiT.
  3. Wniosek musi zawierać co najmniej:
  • Dane wnioskodawcy : imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania  (dowód osobisty do wglądu)                                                                          
  • Dane samochodu: typ, model, numer rejestracyjny (dowód rejestracyjny do wglądu)                                                                                              
  • Wyczerpujące uzasadnienie wniosku poparte odpowiednimi zaświadczeniami lub dokumentami.

4. W przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Dz.U.2015.783 ze zm.) należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wpłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa można  dokonać w  kasie Urzędu Miasta Krakowa - ul. Wielicka 28a (parter) lub dokonując przelewu na konto: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

5. Odbiór zezwolenia następuje w siedzibie ZIKiT na os. Złotej Jesieni 14 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i  po okazaniu dowodu tożsamości.


Większa rozdzielczość.
 

Pobierz PDF.

 

Pobierz wszystkie wjazdówki.

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków