Pieniądze ze strefy pod kontrolą

W związku z pojawiającymi się w krakowskiej prasie nieprecyzyjnymi i wprowadzającymi w błąd czytelników informacjami, dotyczącymi Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie wyjaśniamy:


 

Pieniądze ze strefy pod kontrolą
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Nie jest prawdą, że wpływy ze strefy płatnego parkowania nie znajdują się pod kontrolą radnych czy mieszkańców. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w całości stanowi przychód zarządcy drogi, a tym samym budżetu Miasta Krakowa. Przychody ewidencjonowane są według kategorii ich przysporzenia. Natomiast sposób wydatkowania środków budżetowych szczegółowo opisany jest w przyjmowanym corocznie przez Radę Miasta Krakowa, budżecie Miasta Krakowa, a także miesięcznych sprawozdaniach z jego realizacji czyli dokumentach dostępnych powszechnie na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta Krakowa. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie, że Miasto nie ma kontroli nad dochodami.

Warto wiedzieć, że w ubiegłym roku przychód z tytułu funkcjonowania strefy wyniósł rekordową kwotę 47,6 mln zł, w stosunku do planowanych w budżecie 42 mln. zł i po raz pierwszy był wyższy od przyjętych założeń. Na osiągnięcie tego wyniku znikome znaczenie miało poszerzenie w roku 2015 r. obszaru obowiązywania strefy. Osiągnięcie przychodów na tym poziomie to efekt działań wdrożonych przez powołaną w 2014 r. spółkę Miejska Infrastruktura, zarządzającą obecnie krakowską Strefą Płatnego Parkowania. Podejmowane przez Spółkę działania mające na celu dbanie o ochronę przychodów SPP, a tym samym dochodu budżetu Miasta Krakowa, Spółka osiągnęła poprzez wdrożenie działań mających na celu uszczelnienie SPP i wyrobienia wśród kierowców przekonania o nieuchronnych konsekwencjach w przypadku nie wniesienia opłaty za postój. Oprócz pracowników Spółki kontrolą zajmują się również pracownicy operatorów zewnętrznych wyłonionych w drodze zamówienia publicznego. Z perspektywy czasu można wyciągnąć wnioski, że wdrożone przez spółkę rozwiązania i przyjęty system mieszany kontroli, dokonywanej zarówno przez pracowników Spółki jak również operatorów zewnętrznych, okazał się bardzo skuteczny.

Za wykonywane czynności związane z zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania, tj. prowadzeniem kontroli, wykonywaniem czynności związanych z całokształtem windykacji wierzytelności, prowadzeniem Biuro Strefy Płatnego Parkowania, przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji, wydawaniem abonamentów, serwisem i utrzymaniem urządzeń do poboru opłat, wybieraniem, konwojowaniem i liczeniem bilonu z parkometrów, rozliczaniem transakcji bezgotówkowych, wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych ułatwiających korzystanie ze strefy, nadzorem wykonywania usług przez zewnętrzne podmioty itd. gmina wypłaca Spółce wynagrodzenie pokrywające poniesione koszty. Działalność tych ostatnich to także koszt obsługi strefy, zgodnie z umowami podpisanymi przez ZIKiT przed powołaniem Spółki.

Warto przy okazji pamiętać, czym jest krakowska Strefa Płatnego Parkowania i z czym wiąże się jej obsługa. Krakowska strefa w 2015 roku to prawie 29 tys. miejsc postojowych, blisko 71 tys. wystawionych abonamentów, ok. 261 tys. zawiadomień o braku opłaty, 16 tys. reklamacji, 85 tys. upomnień, 978 szt. urządzeń do poboru opłat. Te liczby najlepiej ilustrują jaki nakład pracy wymaga skuteczne zarządzanie SPP.

W doniesieniach prasowych pojawia się też teza, jakoby spółka Miejska Infrastruktura nie realizowała drugiego ze zleconych jej zadań, a więc realizacji programu parkingowego. W ramach posiadanych środków (kapitał założycielski spółki wynosi niecałe 400 tys. zł), spółka przygotowała kompletną dokumentację dla trzech parkingów P+R, z których w roku bieżącym powstaną przynajmniej dwa. Przygotowywane są też kolejne tego typu projekty – choćby parking P+R wraz z terminalem autobusowym w Bronowicach. Spółka sonduje też możliwości współpracy z podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji programu parkingowego w Śródmieściu. Przyspieszenie w realizacji tych zadań jest możliwe dzięki decyzji Rady Miasta Krakowa w sprawie dokapitalizowania spółki Miejska Infrastruktura kwotą 8 mln zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków