Podsumowanie I edycji budżetu obywatelskiego

Nowe skwery, ścieżki zdrowia, przejścia dla pieszych, zadaszony parking rowerowy – to tylko kilka zadań z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego (realizowanej w latach 2014-2015), z których można już korzystać. Dokładnie 23 zdania zostały zrealizowane przez ZIKiT, a 5 jest obecnie kontynuowanych, z uwagi na konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych i trwających uzgodnień z odpowiednimi urzędami.

Podsumowanie I edycji budżetu obywatelskiego
Fot. Zarząd dróg Miasta Krakowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu był w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego największym realizatorem zadań wybranych przez mieszkańców i właśnie podsumował, które prace już się zakończyły. Wśród nich jest na przykład urządzenie brzegu nad Białuchą – z oświetleniem i ławeczkami, urządzenie skweru w dzielnicy XVII, budowa bezpiecznego przejścia na ul. Zarzecze, zazielenienie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego, uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Fredy, którą m.in. docierają dzieci do szkoły oraz oznakowanie ścieżki narciarstwa biegowego (w lecie zostanie oddana amatorom Nordic Walking). Jak widać – mieszkańcy postawili na tworzenie atrakcyjnych miejsc w swoich dzielnicach, poprawę komfortu życia, zieleń, zdrowie i bezpieczeństwo. Też jesteśmy za!

Ważną inwestycją z tej listy jest także rewitalizacja Kopca Wandy wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi i poprawą oznakowania dla turystów. Miłośników dwóch kółek ucieszy natomiast budowa zadaszonego parkingu dla rowerów w Skotnikach i dopuszczenie ruchu rowerowego po chodniku wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez drogi rowerowej.

Zdecydowaną większość zadań udało się zrealizować i to jest bardzo dobra wiadomość. W przypadku zadań, których nie udało się ukończyć w 2015r, ZIKiT planuje ich kontynuację w bieżącym roku lub też podjęcie tematów po zakończeniu przedłużających się uzgodnień.
Warto zauważyć także, że w 2015r ZIKiT zrealizował też trzy zadania z drugiej edycji budżetu obywatelskiego:

 • Przyjdź nad wodę" – odtworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, prawdziwej perełki Dzielnicy VIII Dębniki – Stawów w Parku Dworskim, w zakresie oczyszczania stawów
 • Remont ciągu pieszego na odcinku od mostku na potoku Urwisko w kierunku ul. Goryczkowej i Jagodowej
 • Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w parku Solvay na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej wzdłuż ogrodzenia Kampingu Krakowianka
 • Wymiana skorodowanej nawierzchni i zniszczonej przez korzenie drzew. Ułożenie nakładki asfaltowej na wskazanym odcinku.

Poniżej szczegółową lista zrealizowanych zadań z budżetu obywatelskiego pierwszej edycji:

 • Kwitnące Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta - Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta.
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych - Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED
 • Ścieżka zdrowia" w parku przy śluzie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu - Zakup i montaż ścieżki zdrowia w postaci drewnianych elementów do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie i na jakie partie ciała ono oddziałuje.
 • Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy - Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy, z dostosowaniem bulwarów do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
 • Przyjazny skwer - Urządzenie brzegu Białuchy poprzez zamontowanie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci przy drodze nad Białuchą w okolicy ul. Cieplińskiego
 • Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy umiejscowiony w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. Pokoju 33 - Słup ogłoszeniowy zlokalizowany na niewykorzystanej części gminnego, zielonego skweru, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje mieszkańców dzielnicy.
 • Zielone ławeczki na osiedlach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów zielonych – zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych skwerów.
 • Skwerek przy studni - Dokończenie niskiego ogrodzenia i rewitalizacja zieleni przy końcu ul. J. Bitschana, obok bloku przy ul. Dobrego Pasterza 100.
 • Rowerowe stojaki alejkowe - Zakup i montaż ośmiu stojaków rowerowych typu "U". Stojaki te miałyby być zamontowane przy Alejkach Grottgera (które są ciągiem rowerowo-pieszym), m.in. na obu placach zabaw oraz na terenie siłowni pod gołym niebem oraz na placu zabaw przy ul. Kmiecej.
 • Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych - Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.
 • Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka - Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla pieszych.
 • Nasadzenia ekranów akustycznych roślinnością - Nasadzenie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego (początek od ul. Czerwonych Maków
 • Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla rowerów - Budowa wielostanowiskowego, zadaszonego, ogólnodostępnego parkingu dla rowerów. Zależnie od wybranego rozwiązania (modelu) 14-20 stanowisk.
 • Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry - Wykonanie wielowariantowej koncepcji i realizacja uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Fredry.
 • Zakup i montaż stojaków rowerowych - Projekt zakłada montaż stojaków na rowery w miejscach, wyznaczonych przez mieszkańców.
 • Montaż progów wyspowych na ul. Myśliwskiej w okolicy Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej 64 celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom – Montaż dwóch progów wyspowych.
 • Rewitalizacja zielonych skwerów przy bloku Krasickiego 17 - Odnowa zaniedbanego, zarastającego pokrzywami, kilkukrotnie niszczonego przez inwestycje prowadzone przy bloku (m.in. remont instalacji gazowej oraz c.o.), dwóch niewielkich terenów zielonych, jakie przed oknami mają mieszkańcy bloku przy ul. Krasickiego 17.
 • Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego - Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Lubocza, który aktualnie jest nieużytkiem. Stworzenie miejsca dla rekreacji i organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.
 • Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 metra na odcinku 80 metrów ul. Darwina/ul. Lubocka - Utwardzenie pobocza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni 120 m2, następnie namalowanie białej linii oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego
 • Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic - Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej
 • Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych - Instalacja na skrzyżowaniach sekundników, wskazujących czas pozostały do zmiany światła.
 • Rewitalizacja Kopca Wandy wraz z terenami zielonymi - Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.
 • Ścieżka narciarstwa biegowego Nordic Walking od Salwatora do Dąbia wzdłuż Bulwarów Wiślanych – oznakowano ścieżkę na odcinku, który uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

 • Ogród zabaw w Parku Dębnickim - Urządzenie ogrodu zabaw dla dzieci w postaci jednego zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą i domkiem – zjeżdżalnią w środku. W związku z znacznie dłuższym niż pierwotnie planowano procesem uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych zadania nie udało się zrealizować w ubiegłym roku. Zadanie będzie kontynuowane niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w bieżącym roku.
 • "Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana - Montaż specjalnego zestawu zabawkowego Quadro, którego rozbudowana konstrukcja jest w stanie zapewnić równoczesną zabawę nawet 80-cio osobowej grupie dzieci. Zestaw umożliwia szeroko rozumiany rozwój sprawności fizycznej, a w szczególności takich umiejętności jak pokonywanie przeszkód, wspinanie, zwisanie, pełzanie oraz ześlizgiwanie. W 2015r opracowano dokumentację projektową z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę zadania nie udało się zakończyć w ubiegłym roku. Zadanie będzie ukończone w 2016r, po uzyskaniu decyzji administracyjnych.
 • Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej z kompletem opinii oraz uzgodnień uzyskania pozwolenia na budowę, nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2015r (ZIKiT prowadził zadanie od lipca). Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.
 • Rewitalizacja placów zabaw - Wymiana niesprawnych, uszkodzonych urządzeń oraz podłoża w ich strefie na placach zabaw w lokalizacjach: Młynówka Królewska (w pasie od ul. Racławickiej do ul. Wyspiańskiego), róg ul. Mazowieckiej i ul. Kmieca, park Wincentego a Paulo (ul. Lea/al. Kijowska), doposażenie placów w urządzenia rekreacyjne, zadaszenie piaskownic. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy zgodnie, z którym szacunkowy koszt zadania przekroczył limit środków przeznaczonych na jego realizację. Wobec powyższego poczyniono starania o dofinansowanie zadania ze środków Rady Dzielnicy. Po ich pozyskaniu przygotowano i przekazano materiały do udzielenia zamówienia publicznego w celu realizacji zadania. Niestety do realizacji zadania (w trybie zaprojektuj i zbuduj) w 2015r nie zgłosił się żaden wykonawca.
 • "Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku "Zakątek ćwiczeń" - miejsce w Parku Bednarskiego z urządzeniami sportowymi do ćwiczeń na świeżym powietrzu dostępnymi dla każdego i dopasowanymi dla osób w różnym wieku, tzw. siłownia na świeżym powietrzu. Wnioskodawca zadania nie zaakceptował lokalizacji wskazanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zawnioskował o lokalizację siłowni obok istniejącego placu zabaw, jako rozwiązanie tymczasowe. Niestety na takie rozwiązanie nie zgodził się konserwator.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków