Komunikat archiwalny

Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie Miasta Krakowa w 2018 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie Miasta Krakowa w 2018 roku”.

Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie Miasta Krakowa w 2018 roku.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I. Zamówienie obejmuje :
1. wykonanie wykonanie obserwacji znaków pomiarowych na wskazanych obiektach mostowych w terminach uwzględnionych  w zakresie robót
2. umieszczenie rezultatów pomiarów w operatach pomiarowych
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2018 r.
III. Warunki realizacji zamówienia
Pomiary zostaną dowiązane do sieci reperów a w obliczeniach zostaną uwzględnione wyniki wcześniejszych obserwacji .
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy
Do obserwacji wykonywanych techniką geometrycznej niwelacji precyzyjnej wywagane jest użycie sprzętu pozwalającego na uzyskanie wyników pomiarów z dokładnością 0,25 mm. W celu wyeliminowania wpływu ruchu pojazdów na wyniki pomiarów obserwacje geodezyjne obiektów, na których odbywa się ruch pojazdów powinny być wykonywane nocą.

V. Uwagi dla oferentów
Oferent zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. W przypadku ujawnienia okoliczności , które mogą mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia zobowiązany jest niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

VI. Odbiór i rozliczenie prac
1. Ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia .
 2. Oferta musi obejmować kompleksowe wykonanie całości zamówienia.
3. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Oferenci zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia , warunkami wykonania i wszystkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (.... kliknij aby pobrać).
5. Ostateczna cena wykonania zamówienia musi być ceną brutto.
6. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę opracowanych operatów geodezyjnych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

VII. Zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy , stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 24 miesięcy , licząc od daty odbioru końcowego umowy.

VIII. Kryterium wyboru Wykonawcy  :
100 % cena

Termin składania ofert 09.03.2018 r.do godz 12,00 na adres : egawlak@zikit.krakow.pl.

 W załączeniu przesyłamy wzór umowy wraz z zakresem robót.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także