Komunikat archiwalny

Wykonanie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z dokumentacją oraz opracowanie projektu planu remediacji terenu objętego zakresem realizacji inwestycji ...

"Wykonanie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z dokumentacją oraz opracowanie projektu planu remediacji terenu objętego zakresem realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”

Wykonanie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z dokumentacją oraz opracowanie projektu planu remediacji terenu objętego zakresem realizacji inwestycji ...
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE

o zamówieniu pt. „Wykonanie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z dokumentacją oraz opracowanie projektu planu remediacji terenu objętego zakresem realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”

 • Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z dokumentacją oraz opracowanie projektu planu remediacji terenu planowanej pętli autobusowo –tramwajowej Górka Narodowa, objętego zakresem realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”

Projekt przewiduje:

W ramach planowanej inwestycji planuje się:

 1. Etap I - wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko na terenie planowanej pętli autobusowo –tramwajowej Górka Narodowa oraz wykonanie dokumentacji zawierającej wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, w tym analizę wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 2. Etap II - wykonanie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko wraz z informacjami na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym – w odniesieniu do historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - w miarę możliwości, wraz z dokumentami uprawdopodobniającymi, że zanieczyszczenie powierzchni ziemi stanowi historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;
 3. Etap III - opracowanie projektu planu remediacji wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji.

Szczegółowy zakres inwestycji zamieszczony jest w załączonym zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia.

Planowany budżet projektu:

Wartość netto nie przekraczająca 30 000 euro.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

7 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

 1. Etap I – 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 2. Etap II – 2 miesiąc od daty zakończenia Etapu I,
 3. Etap III – 2 miesiące od daty zakończenia Etapu II.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac objętych Etapem II i Etapem III wyłącznie w wypadku, gdy wykonane przez Wykonawcę badania zanieczyszczenia gleby i ziemi potwierdzą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt. 37a) ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Sposób rozliczenia prac Wykonawcy:

 1. Zamawiający dokona odbioru Etapu Przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
 2. Warunki płatności:
  1. przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po protokolarnym odbiorze Etapu Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Protokół odbioru prac spisany zostanie po przekazaniu Etapu Przedmiotu zamówienia w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej.
 3. Zamówienie jest elementem realizacji projektu pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

W ramach przedmiotowego zamówienia ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz projektu planu remediacji;

- dysponują akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32), o którym mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Wykonawca wraz z ofertą składa:

- oświadczenie dot. spełniania warunków udziału  w zakresie wymaganego doświadczenia w wykonaniu usługi polegającej na sporządzeniu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz projektu planu remediacji;

- Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

 • Kryteria oceny oferty
 1.  
 • Informacja o wagach punktowych lub procentach przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
 1. cena – 100%
 • Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 1.  

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cenaaa

 

 • Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać na skrzynkę mailową na adres: ewarchol@zikit.krakow.pl oraz sekretariatb@zikit.krakow.pl w terminie do dn. 28.02. 2018 r. do godziny 15:30 z dopiskiem tytułu oferty: „Oferta na Wykonanie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z dokumentacją oraz opracowanie projektu planu remediacji terenu objętego zakresem realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową” lub złożyć/wysłać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) z dopiskiem do tytułu oferty: „JRP – Budowa linii tramwajowej KST etap III”.

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

Oferta powinna wyszczególniać koszty oraz terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Koszty powinny być wyszczególnione w następujący sposób:

Etap I:      kwota netto ………………     VAT ……………….    kwota brutto ……………….

Etap II:     kwota netto ………………     VAT ……………….    kwota brutto ……………….

Etap III:   kwota netto ………………     VAT ……………….    kwota brutto ……………….

 

 

 • Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający przewiduje zmianę umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.

Wszelkie informacje w sprawie zamówienia będą udzielane pod numerem  telefonu: 12 616 71 10.

Istotne postanowienia umowy - Pobierz

Zakres rzeczowy - Pobierz

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także