Komunikat archiwalny

Asysta techniczna systemu eDIOM w roku 2018.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Asysta techniczna systemu eDIOM w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Asysta techniczna systemu eDIOM w roku 2018.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie opieki technicznej, nadzoru autorskiego oraz aktualizacji systemu eDIOM w okresie trwania umowy tj. od dnia podpisania do 31.12.2018 r.

I. W zakres opieki technicznej wchodzą:   
a)    usuwanie awarii i nieprawidłowości w działaniu systemu eDIOM, obejmujące również zapewnienie wzajemnego współdziałania elementów wchodzących w skład Systemu, w szczególności zapewnienie poprawności działania środowiska systemowego i systemu zarządzania bazą danych;
b)    usuwanie nieprawidłowości w bazie danych spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemu eDIOM;
c)    zdalne wsparcie dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników, obejmujące:
•    pomoc w zakresie rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych związanych z bieżącym wykorzystywaniem systemu eDIOM,
•    telefoniczną pomoc dla użytkowników systemu eDIOM (helpdesk), obejmującą konsultacje telefoniczne dotyczące problemów związanych z eksploatacją Oprogramowania, dostępną w dni robocze w godzinach pracy ZIKiT,
•    pomoc w wykonywaniu nietypowych zestawień, importów i eksportów danych,
•    pomoc przy instalacji i konfiguracji systemu eDIOM na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego,
•    pomoc przy konfiguracji systemu zarządzania bazą danych oraz środowiska systemowego na serwerach Zamawiającego,
d)    zapewnienie możliwości zgłaszania uwag i propozycji usprawnień, które mogą zostać uwzględnione w nowych wersjach Oprogramowania, realizowanych z inicjatywy Wykonawcy;

II. W zakres nadzoru autorskiego dla systemu eDIOM wchodzą następujące prace:
a)    dostosowywanie systemu eDIOM do wymagań przepisów prawa oraz zachodzących w nich zmian;
b)    dokonywanie modyfikacji wynikających z potrzeb Zamawiającego, uzasadnionych względami użytkowymi i organizacyjnymi;
c)    usuwanie nieprawidłowości w bazie danych spowodowanych w szczególności błędami
w działaniu systemu zarządzania bazą danych oraz środowiska systemowego, za które Wykonawca nie ponosi winy, w zakresie nieprzekraczającym pełnych 80 (osiemdziesięciu) godzin zegarowych.

III. W zakres aktualizacji do najnowszej produkcyjnej wersji dla systemu eDIOM wchodzą następujące prace:
a) aktualizacja w środowisku systemowym Zamawiającego komponentów systemu edIOM do   najnowszej produkcyjnej wersji;
b) dokonywanie zmian konfiguracyjnych komponentów systemu eDIOM, wynikających z potrzeb Zamawiającego, uzasadnionych względami użytkowymi i organizacyjnymi;
c) uruchomienie w pełni działającego systemu eDIOM na komputerach użytkowników;

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  31.12.2018 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2018 r. godzina 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl lub w formie papierowej, przesłanej na adres Zamawiającego z dopiskiem” Asysta techniczna systemu eDIOM w roku 2018”

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Zespół Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także