Komunikat archiwalny

Aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego WAPRO WF-FAKIR Budżet do najnowszej wersji – 20 stanowisk

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego WAPRO WF-FAKIR Budżet do najnowszej wersji – 20 stanowisk”

Aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego WAPRO WF-FAKIR Budżet do najnowszej wersji – 20 stanowisk
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje dostawę certyfikatu upoważaniającego do aktualizacji i aktywacji oprogramowania WAPRO WF-FAKIR BUDŻET dla 20 stanowisk z obecnej wersji 8.21.x do najnowszej wersji produkcyjnej, obowiązującej na dzień składania ofert.  Oferta winna zawierać nr wersji oprogramowania oferowanego wraz z ceną brutto, w której zawarte zostaną wszystkie koszty Wykonawcy oraz okres (ilość miesięcy), w którym Zamawiający będzie uprawniony do kolejnych, bezpłatnych aktualizacji oprogramowania WAPRO WF-FAKIR BUDŻET.  

2. Termin realizacji zamówienia: do 10.03.2018 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2018 r. godzina 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl lub w formie papierowej, przesłanej na adres Zamawiającego z dopiskiem” Aktualizacja systemu WAPRO WF-FAKIR BUDŻET.

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Zespół Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także