Komunikat archiwalny

Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś Piastów 34a.

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś Piastów 34a wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników, przebudową oświetlenia oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie realizowane na dz. 304/12, obr. 2, j.ewid. Nowa Huta w Krakowie.

Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, oś Piastów 34a.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.    Podstawowy zakres inwestycji, miedzy innymi, w branży drogowej obejmuje:
- budowę 7 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 1 stanowiska dla osoby     niepełnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m,
- przebudowę chodnika,
 – dowiązanie stanu projektowanego do istniejącego,
- rekultywację zieleńca.
2.    Zakres w branży elektroenergetycznej , miedzy innymi, obejmuje :
- demontaż istniejącej linii kablowej i istniejącego słupa,
- ułożenie kabla elektroenergetycznego,
- przepięcie istniejącego kabla,
- posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem oprawy oświetleniowej,
-  wymianę oprawy oświetleniowej.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiarów robót - zał. nr 1 ; zał. nr 2 ; i projektów wykonawczych zał. nr 3; zał. nr 4.

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy.

II.W ramach planowanej inwestycji planuje się:

1.Planowany budżet projektu: kwota nie przekraczająca 30 000 Euro.
2. Termin realizacji zadania : 30 dni od podpisania umowy
3.Termin składania ofert do dnia  28.02.2018 r.


III. Informacje dotyczące ceny i warunków:
1.    Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i  wraz z obowiązującym podatkiem VAT,
2.    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy
 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie. Kopia umowy załączona jako załącznik nr 5.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
 W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej trzech zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 Euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

VI. Kryteria oceny oferty
•    Cena
•    Skrócenie terminu realizacji zadania.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
•    Cena 80 %
•    Termin 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
•    Cena
Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 80 pkt.

•    Termin
Wykonawca który zaproponuje najkrótszy termin spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru
C = ……………………….. x 20 pkt.  

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018r., do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem RI lub w wersji elektronicznej na adres  psnakowski@zikit.krakow.pl
W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia  

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 7107.


Załączniki:
- Przedmiar robót branża drogowa załącznik nr 1.
- Przedmiar robót branża elektroenergetyczna załącznik nr 2.
- Projekt wykonawczy branża drogowa załącznik nr 3.
- Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna załącznik nr 4.
- Projekt umowy załącznik nr 5.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także