Komunikat archiwalny

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie wraz z budową oświetlenia, odwodnieniem powierzchniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie nr ZIKiT/T1.213/17
OGŁOSZENIE
zamówienia pt.: Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie .  
             

I .Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie wraz z budową oświetlenia, odwodnieniem powierzchniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.    Zakres zadania obejmuje budowę chodnika obramowanego obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z oporem.Chodnik dowiązuje się do istniejącej ulicy Leszka Białego oraz do istn.chodnika przy ul.Jagiełły.Z uwagi na występujące w ternie skarpy oraz zlokalizowaną w obszarze inwestycji infrastrukture podziemną zaprojektowano schody oraz spoczniki.Schody o wymiarach 16x32 cm.Liczba schodów w biegach to 3 i 5.Między biegami zlokalizowano spoczniki o spadku 2% i długości 2,0 m – 3,0 m.Krawędzie boczne schodów wykonać z palisad betonowych.Stopnie wykonać z krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem.Przy realizacji schodów należy wykonać oznakowanie stopnia i podstopnicy pierwszego i ostatniego stopnia każdego ciągu schodów.Znakowana powierzchnia ma się odróżniać /być kontrastowa/.Zastosować twarde powłoki malarskie odporne na ścieranie i poślizg lub beton z dodatkiem domieszek barwiących.Przy realizacji schodów należy wykonać pasy medialne o szerokości min.60 cm przed i po każdym ciągu schodów.W miejscach wskazanych na rys.PZT wykonać poręcze.
Nowe oświetlenie wzdłuż projektowanego chodnika wykonać należy jako rozbudowę istniejącego obwodu oświetleniowego nr IV zasilanego z szafy PZ 2229.Rozbudowa będzie polegać na dołączeniu obwodu z 3 słupami oświetleniowymi w miejscu istniejącego słupa nr IV/15.W ramach posadowienia 3 słupów oświetleniowych należy zamontować trzy nowe słupy o wysokości 4 m/np.typu S-40SRw/4/ posadowione na fundamencie prefabrykowanym.Należy również zabezpieczyć kable energetyczne i teletechniczne rurami połówkowymi.
Nad prowadzonymi robotami /ziemnymi/ wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z procedurą KZ-6 (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)
2.    Zakres robót obejmuje między innymi:
- przygotowanie terenu pod budowę,  
- roboty ziemne i rozbiórkowe
-  wykonanie koryta  wraz z zagęszczeniem podłoża kruszywem łamanym,
- ustawienie obrzeży ,krawężników,palisady
- wykonanie nawierzchni chodników i pasów medialnych
- montaż poręczy i wykonanie oznakowania schodów
-  rekultywacja terenów zielonych
-zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych
-ustawienie słupów ,montaż opraw

3.    Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej - zał. nr 1. ,kompletu przedmiarów zał. nr 2.projekt umowy zał.nr3,zakres nadzoru archeologicznego zał.nr.4.

4.    W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.    Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy.

II.W ramach powyższej  inwestycji planuje się:
1.Budżet projektu: kwota nie przekraczająca 30 000 Euro.
2. Termin realizacji zadania :  do 31.05. 2018r
3.Termin składania ofert do dnia 26. 02. 2018r.
III  .Informacje dotyczące ceny i warunków:
1.    Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i  wraz z obowiązującym podatkiem VAT,
2.    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie. Kopia umowy załączona jako załącznik nr 3.
 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.
VI. Kryteria oceny oferty:
Cena
Skrócenie terminu realizacji zadania.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Cena 80 %
Termin 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena
Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 80 pkt.
Termin
Wykonawca który zaproponuje najkrótszy termin spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 20 pkt.  
VIII.Termin i miejsce składania ofert .
Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 02 2018 r do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem IR lub w wersji elektronicznej na adres   sekretariat@zikit.krakow.pl
W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadzania innych zapisów niż zawarte w przedstawionym wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 7033.
Załączniki
   1.dokumentacja projektowa
   2.komplet przedmiarów
   3.wzór umowy
  4,zakres nadzoru archeologicznego

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.