Komunikat archiwalny

Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”

Na wykonanie zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”  

1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie -ul. Centralna 53, 31-586 Kraków:

Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa


I.    Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie której możliwa będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robót zgodnie z tym projektem, wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje:

•    Program funkcjonalno-użytkowy
•    Zestawienie planowanych robót i prac projektowych
Wykonawca zobowiązany jest do:
•    analizy materiałów przekazanych przez Zamawiającego w celu uwzględnienia                             ich  w opracowywanej dokumentacji projektowej
•    opisu warunków dotyczących wymogów co do zawartości i jakości dokumentacji            i dokumentów, które Wykonawca robót zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu,
•    do współpracy z zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót budowlanych
•    zapoznania się ze wzorem umowy
•    opracowania dokumentacji projektowej oraz pozyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych
•    wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

Obowiązki Wykonawcy:
a)    Znajomość wszystkich ustaw, przepisów, regulaminów i wytycznych, które są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń, prowadzeniem robót budowlanych. Wzajemne branżowe skoordynowanie dokumentacji pod względem technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,
b)    Wykonanie dokumentacji w sposób spełniający wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów techniczno– budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,
c)    Obowiązek uwzględnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawami i rozporządzeniami, a w szczególności:
•     Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204, poz.2087 z późn. zmianami).
•    Ustawą z dnia 27.03.2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10.05.2003r.) wraz z przepisami wykonawczymi.
•    Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji           w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zmianami) oraz zmianami do w/w ustawy z dnia 25 lipca 2008r.
•    Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
•    Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).
•    Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z póżn. zmianami).
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków umieszczenia ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z póżn. zmianami).
•    Metodą obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną MOP-SZS-04.
•    Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
•    Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).
•    Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462                  z późn. zm.)
•    Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
•    Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
•    Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz.168 z późn. zm.)
•    Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.)
•    Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U.  2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)


Przedmiotem przekazania zamawiającemu będzie:
•    Dokumentacja projektowa oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wg zakresu ujętego w PFU
•    Wykonane roboty budowlane


II.    Termin realizacji zamówienia do 16.07.2018 roku.
           w tym przekazanie dokumentacji projektowej do  30.04.2018 roku.

III.    Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego


IV.    Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
a)    Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia
b)    Kryterium wyboru  ofert:  najniższa cena brutto

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ul. Hynka” w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj.”  
Warunki płatności:

1.    Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Osobno faktura za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację, osobno faktura za roboty budowlane.
2.    Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.
3.    Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

c)    Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
d)    Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
e)    Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
f)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oraz terminu realizacji usługi z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy
h)     Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
i)      Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
j)    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
k)     Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia: Joanna Krysa tel.: 12 616 75 89

V.    Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1.    Oferty cenowej w podziale na:

- wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie  niezbędnych dokumentów formalno-prawnych
- wykonanie robót budowlanych

2.    Dokumenty potwierdzające doświadczenie w sporządzeniu, co najmniej 1 projektu i 1 realizacji o zakresie podobnym jak przedmiotowe zamówienie.

3.    Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania w specjalności   inżynieryjnej drogowej.


 Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadzania innych zapisów niż zawarte w przedstawionym wzorze umowy.

Załączniki:
1.    wzór umowy
2.    Program Funkcjonalno-Użytkowy
3.    Zestawienie planowanych robót i prac projektowych  (szacunkowe ilości robót)
4.    Opinie i warunki techniczne:
- warunki techniczne  ZIKiT znak: IU.461.4.30.2017
- warunki techniczne ZIKiT znak: IP.452.127.1.2017        
- opinia Wydziału Kształtowania Środowiska UMK znak:  WS-07.610.12.2017.JS
- opinia Zarządu Zieleni Miejskiej znak: ZZM.785.17.ZZH.52.14.12.KG                                                                             


VI.     Termin oraz sposób składania ofert:

Oferty można składać do dnia 12.02.2018 roku pisemnie w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub elektronicznie na adres email: sekretariat@zikit.krakow.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (.... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także