Komunikat archiwalny

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.2

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Opis przedmiotu zamówienia :
Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.2
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.    Zakres zadania :
Przeglądy bieżące wynikające z „DTR”:
a)    Wykonywanie  przeglądów instalacji elektrycznej, wodnej   i sterującej;
b)    Sprawdzenie sprawności układów pompowych;
c)    Sprawdzenie sprawności systemu sterowania;
d)    Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość: urządzeń, układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń;
Przeglądy okresowe wynikające z „DTR”:
a)    Przeglądy pomp zgodnie z instrukcją obsługi pomp;
b)    Sprawność stanu kabli;
c)    Sprawdzenie stanu połączeń elementów elektrycznych;

Czynności obsługowe okresowe a w szczególności:
a)    Usuwanie drobnych usterek i awarii we własnym zakresie;
b)    Czyszczenie z osadów, mułu i innych zanieczyszczeń – dna i komory pompowni        (1 x na miesiąc);
c)    Kontrola prawidłowości pracy zasuw odcinających
d)    Kontrola prawidłowości pracy zaworów zwrotnych
e)    Kontrola rurociągów tłocznych (1 x na tydzień);
2.    Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą
Wykaz przepompowni – zał. Nr 1
Zakres prac – zał. Nr 2
Projekt umowy – zał. Nr 3

3.    Wymagany okres gwarancji wg wytycznych producenta na wymienione części podczas realizacji zadania.
4.    Termin realizacji zadania od podpisania umowy  do 31.12.2020 r.
5.    Informacje dotyczące ceny i warunków
6.    Termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r.
a)    Oferent dostarczy wycenę za realizację zadania poprzez podanie ceny ryczałtowej netto i brutto za 1 miesiąc oraz za całość okresu trwania umowy.
b)    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje  on cały zakres przedmiotu zamówienia.
c)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
d)    Sposób wypłaty wynagrodzenia wg określonych terminów w umowie. Kopia umowy stanowi załącznik nr 3.
e)    W ramach przedmiotowego zamówienia ofertę może złożyć Wykonawca który posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
f)    Termin i miejsce  składania ofert:  elektronicznie na adres sekretariat@zikit.krakow.pl lub mszwed@zikit.krakow.pl
g)    Osoba do kontaktu Monika Szwed tel. 12 616 86 55.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.