Komunikat archiwalny

Bieżąca konserwacja oraz nadzór techniczny (wraz z przeglądami) platform dla niepełnosprawnych znajdujących się w szaletach miejskich na terenie Miasta Krakowa – 11 szt.

Bieżąca konserwacja oraz nadzór techniczny (wraz z przeglądami) platform dla niepełnosprawnych znajdujących się w szaletach miejskich na terenie Miasta Krakowa –  11 szt.

Opis przedmiotu zamówienia :
I.    Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
Zgodnie z wymogami UDT konserwacje urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji przegląd zespołów i części urządzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT.

Bieżąca konserwacja oraz nadzór techniczny (wraz z przeglądami) platform dla niepełnosprawnych znajdujących się w szaletach miejskich na terenie Miasta Krakowa –  11 szt.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa


•    Oględziny reduktora z silnikiem, aparatury startowej i stycznikowej
•    Stan elementu toru jezdnego
•    Sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych
•    Czyszczenie i smarowanie elementów platformy
- toru jezdnego
- smarowanie elementów ruchowych urządzenia
•    Dokonanie regulacji
- układu napędowego
- kontaktów bezpieczeństwa
- elementów wchodzących w skład aparatury sterowej
•    Usuwanie usterek elektronicznych
•    Cena za konserwację obejmuje koszt dojazdu.
•    Koszt drobnych napraw do kwoty która nie przekracza wartości konserwacji danego urządzenia miesięcznie ponosi Wykonawca
•    Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia podczas odbywających się przeglądów UDT.
•    Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania platform w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do  podjęcia czynności naprawczych i konserwujących.
II.    Utrzymanie platform schodowym w stałym ruchu.
•    Dokonywanie drobnych napraw
•    Usuwanie usterek
•    Reagowanie na wezwania w razie awarii ( uwięzienie pasażera, zatrzymanie urządzenia poza miejscem postoju itp.)
•    Udostępnienie Zamawiającemu nr alarmowego czynnego całodobowo w celu zgłaszania awarii


1.    Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą
Wykaz platform schodowych – zał. Nr 1
Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
Projekt umowy – zał. Nr 3

2.    Wymagany okres gwarancji wg wytycznych producenta na wymienione części podczas realizacji zadania.
3.    Termin realizacji zadania od podpisania umowy  do 31.12.2020 r.
4.    Informacje dotyczące ceny i warunków
5.    Termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r.
a)    Oferent dostarczy wycenę za realizację zadania poprzez podanie ceny ryczałtowej netto i brutto za 1 miesiąc .
b)    Oszacowana przez Wykonawcę  kwota ryczałtowa za 1 miesiąc (za 11 urządzeń)  będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy
c)    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje  on cały zakres przedmiotu zamówienia,
d)    Wykonawca winien wkalkulować w cenę  dojazdy do urządzeń i prace konserwujące/naprawcze  w razie zaistnienia takiej potrzeby w dniach świątecznych, a także  w godzinach nocnych.
e)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
f)    Sposób wypłaty wynagrodzenia wg określonych terminów w umowie. Kopia umowy stanowi załącznik nr 3.
g)    W ramach przedmiotowego zamówienia ofertę może złożyć Wykonawca który posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
h)    Termin i miejsce  składania ofert:  elektronicznie na adres sekretariat@zikit.krakow.pl lub mszwed@zikit.krakow.pl
i)    Osoba do kontaktu Monika Szwed tel. 12 616 86 55.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (.... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także