Komunikat archiwalny

Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Księcia Józefa na wysokości ul. Szyszko - Bohusza w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Księcia Józefa na wysokości ul. Szyszko - Bohusza w Krakowie”.

Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Księcia Józefa na wysokości ul. Szyszko - Bohusza w Krakowie
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zakres rzeczowy opracowania:
1.    Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu obiektu wraz z opisem uszkodzeń.
2.    Szczegółowe wnioski z oględzin i badań elementów konstrukcyjnych obiektu (konstrukcja stalowa płyty górnej, beton ścian bocznych pionowych, beton ścianki gzymsowej).
3.    Ocena stanu technicznego obiektu wraz z określeniem jego przydatności do dalszego użytkowania.
4.    Określanie aktualnej nośności użytkowej przepustu.
5.    Wykonanie projektu remontu przepustu ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa (balustrady).
6.    Opracowanie przedmiaru robót remontowych.
7.    Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót remontowych.
8.    Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
9.    Pełnienie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego opracowania projektowego.


Dokumentację należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD).


Kryteria wyboru Wykonawcy:
80% - cena
20% - termin


Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz przynależeć do Izby Budowlanej;
Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem  w realizacji prac o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze – opracowanie co najmniej 3 projektów remontów obiektów mostowych (obiekty o długości całkowitej  co najmniej 15 m) w okresie ostatnich 3 lat.

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2 m - cy od dnia podpisania umowy.

Termin  i sposób składania ofert:
Oferty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 12.00  na adres mailowy: mplata@zikit.krakow.pl.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy.
Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod numerem telefonu:  12 616 86 23.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także