Komunikat archiwalny

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Opis przedmiotu zamówienia :

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 1. Zakres zadania :

Przeglądy bieżące wynikające z „DTR”:

 • Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej, wodnej sterującej;
 • Sprawdzenie sprawności układów pompowych;
 • Sprawdzenie sprawności systemu sterowania;
 • Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość: urządzeń, układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń;

Przeglądy okresowe wynikające z „DTR”:

 • Przeglądy pomp zgodnie z instrukcją obsługi pomp;
 • Sprawność stanu kabli;
 • Sprawdzenie stanu połączeń elementów elektrycznych;

 

Czynności obsługowe okresowe a w szczególności:

 • Usuwanie drobnych usterek i awarii we własnym zakresie;
 • Czyszczenie z osadów, mułu i innych zanieczyszczeń – dna i komory pompowni(1 x na miesiąc);
 • Kontrola prawidłowości pracy zasuw odcinających
 • Kontrola prawidłowości pracy zaworów zwrotnych
 • Kontrola rurociągów tłocznych (1 x na tydzień);
 1. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą

Wykaz przepompowni – zał. Nr 1

Zakres prac – zał. Nr 2

Projekt umowy – zał. Nr 3

 

 1. Wymagany okres gwarancji wg wytycznych producenta na wymienione części podczas realizacji zadania.
 2. Termin realizacji zadania od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
 3. Informacje dotyczące ceny i warunków
 4. Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 r.
 • Oferent dostarczy wycenę za realizację zadania poprzez podanie ceny ryczałtowej netto i brutto za 1 miesiąc oraz za całość okresu trwania umowy.
 • Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Sposób wypłaty wynagrodzenia wg określonych terminów w umowie. Kopia umowy stanowi załącznik nr 3.
 • W ramach przedmiotowego zamówienia ofertę może złożyć Wykonawca który posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 • Termin i miejsce składania ofert:elektronicznie na adres sekretariat@zikit.krakow.pl
 • Osoba do kontaktu Monika Szwed tel. 12 616 86 55.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.