Komunikat archiwalny

Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Asysta techniczna oraz nadzór autorski dla systemu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2018
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 48000000-8– Systemy informatyczne

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje utrzymanie, modyfikację systemu informatycznego TEKA ,zgodnie z zakresem rzeczowym:

1. Pomoc techniczną dla administratorów Systemu, świadczoną telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00;
2. Kontrolę poprawności funkcjonowania Systemu, przeprowadzaną co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania umowy;
3. Stały bezpośredni nadzór w siedzibie Zamawiającego nad poprawnym działaniem Systemu w czasie jego wdrażania
4. Dostosowywanie Systemu do zmian przepisów prawa, w terminach wynikających z tych przepisów;
5. Dostawę nowych wersji Systemu i ich instalację.

2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2017 r. g. 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Dział Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA( .... kliknij aby pobrać)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także