Komunikat archiwalny

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych i oprogramowania TEKA w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych i oprogramowania TEKA w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych i oprogramowania TEKA w roku 2018
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 48000000-8– Systemy informatyczne

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje utrzymanie, modyfikację systemu informatycznego TEKA ,zgodnie z zakresem rzeczowym:
1.    Utrzymanie ciągłości pracy systemu baz danych oraz oprogramowania TEKA na komputerach użytkownika.
2.    Modyfikacja systemu baz danych oraz oprogramowania TEKA na życzenie użytkownika.  
3.    Rozbudowa systemu baz danych oraz oprogramowania TEKA wraz z oprogramowaniem pomocniczym o nowe funkcjonalności.
4.    Usuwanie wykrytych błędów podczas użytkowania systemu baz danych oraz oprogramowania, wynikających z awarii sprzętowych i systemowych.
5.    Usuwanie wykrytych błędów w trakcie użytkowania systemu baz danych oraz oprogramowania.
6.    Rozbudowa systemu baz danych oraz oprogramowania TEKA na życzenie użytkownika.
7.    Usuwanie różnego rodzaju danych z programu na życzenie użytkownika.
8.    Optymalizacja działania programu tak, aby umożliwić szybkie i sprawne działanie programu.
9.    Przeniesienie programu na nową platformę sprzętową/systemową na żądanie użytkownika.
10.    Zarządzanie i administrowanie bazą danych systemu.
11.    Udostępnianie wszelkiego rodzaju danych zawartych w systemie baz danych oraz oprogramowaniu TEKA na żądanie użytkownika.
12.    Nadzór autorski nad systemem baz danych oraz oprogramowaniem TEKA.
13.    Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu bazy danych oraz oprogramowania TEKA wraz z oprogramowaniem pomocniczym z częstotliwością gwarantującą ciągłość działania systemu w przypadku awarii sprzętu komputerowego.

2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2017 r. g. 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Dział Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO PUBLIKACJI (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także