Komunikat archiwalny

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 48000000-8– Systemy informatyczne

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje utrzymanie, modyfikację systemu informatycznego SYSTEmEG służącego do celów windykacji należności w ZIKiT, zgodnie z zakresem rzeczowym:
1. Kontrola i utrzymanie poprawności działania programu w środowisku sieciowym ZIKiT,
2. Utrzymywanie gotowości serwisowej oraz prowadzenie dokumentacji istotnych zdarzeń i wykonywanych prac serwisowych
3. Kontrola poprawności wprowadzanych danych do systemu,
4. Aktualizacja oprogramowania w związku ze zmianami przepisów prawnych oraz na zlecenie ZIKiT,
5. Analiza zgłoszonych problemów merytorycznych dotyczących programu SYSTEmEGA i SYSTEmEGAD,
6. Usuwanie wykrytych błędów podczas użytkowania systemu przez pracowników ZIKiT, wynikających z awarii sprzętowych i systemowych,
7. Usuwanie wykrytych błędów w trakcie użytkowania oprogramowania w terminie maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia błędu,
8. Optymalizacja działania programu tak, aby umożliwić szybkie i sprawne działanie programu,
9. Przeniesienie programu na nową platformę sprzętową/systemową na żądanie użytkownika,
10. Udostępnianie wszelkiego rodzaju danych zawartych w bazie danych oraz oprogramowaniu SYSTEmEGA oraz SYSTEmEGAD na żądanie użytkownika,
11. Konsultacje techniczne z pracownikami Zleceniobiorcy w sprawie funkcjonalności zawartych w oprogramowaniu SYSTEmEGA oraz SYSTEmEGAD,
12. Obsługa serwisowa modułu księgowego w zakresie poprawności działania modułu, jego aktualizacji w przypadku zmian przepisów prawnych,
13. Obsługa serwisowa modułu do wymiany danych z Miejską Infrastrukturą,
14. Obsługa serwisowa programu SYSTEmEGAD windykacyjnego na podstawie decyzji administracyjnych,
15. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ZIKiT po każdorazowej modernizacji (aktualizacji) systemu w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespołu Windykacji lub Kierownikiem Zespołu Księgowości,
16. Wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego, co najmniej jeden raz w miesiącu w uzgodnieniu z kierownikiem Zespołu Windykacji lub kierownikiem Zespołu Księgowości

2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 – 31.12.2018.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2017 r. g. 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Dział Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.