Komunikat archiwalny

Odnowienie kontraktu serwisowego Support and Subscription VMWARE wersja wsparcia PRODUCTION na okres 3 lat (36 miesięcy)

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Odnowienie kontraktu serwisowego nr 464415439 Support and Subscription VMWARE  wersja wsparcia PRODUCTION  na okres 3 lat (36 miesięcy)”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Odnowienie kontraktu serwisowego Support and Subscription VMWARE  wersja wsparcia PRODUCTION  na okres 3 lat (36 miesięcy)
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 32427000-2– Systemy sieciowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje odnowienie kontraktu serwisowego Support and Subscription VMWARE w wersji PRODUCTION dla istniejącego kontraktu serwisowego nr 464415439 wygasającego w dniu 12.01.2018 r.
Odnowienie kontraktu dla wersji PRODUCTION na okres 3 lat (36 miesięcy) od dnia 12.01.2018 r.

2. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2017  na okres 36 miesięcy.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2017 r. g. 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Dział Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także