Komunikat archiwalny

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.

OGŁOSZENIE

 Zamówienie Pt.: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Cegielnianej w Krakowie przy ul. Wałbrzyskiej.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zadania wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. Wyniesienie zostanie wykonane na szerokości 5.0 m tak, aby umieścić na nim malowanie linii P-10 szerokości 4.0 m. Z każdej strony zaprojektowano najazdy szerokości 1.0 m. Po obydwu stronach jezdni przewidziano przełożenie chodnika na szerokości przejścia i najazdów. W chodniku zostanie wykonany pas z kostki integracyjnej dla niepełnosprawnych. Pas ten będzie miał szerokość 0.8 m.

      2.  Zakres robót obejmuje między innymi:
- roboty rozbiórkowe  
- mechaniczna rozbiórka nawierzchni
- roboty ziemne / korytowanie
- wykonanie krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych  
- wykonanie podbudów chodnika i bezpiecznika.
-wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej i integracyjnej

 3. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą:
Przedmiar robót - zał. nr 1.
Projekt Budowlano Wykonawczy zał. nr 2.
Opis stanu istniejącego nr 3.
Projekt umowy zał. nr 4.


4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Wymagany okres gwarancji:, co najmniej 36 do 60 miesięcy.

II.W ramach powyższej inwestycji planuje się:
1. Budżet projektu:  kwota nieprzekraczająca 30 000 Euro.
2. Termin realizacji zadania: 21 dni od podpisania umowy
3.Termin składania ofert do dnia  23.11.2017r.

III. Informacje dotyczące ceny i warunków:
1.    Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i wraz z obowiązującym podatkiem VAT,
1.    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie. Kopia umowy załączona, jako załącznik nr 4.
 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w realizacji, co najmniej trzech zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 Euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.
VI. Kryteria oceny oferty:
Cena
Udzielony okres gwarancji.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Cena 80 %
Termin 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 80 pkt.
Okres gwarancji
Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 20 pkt.  

VIII. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017r., do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem RI lub w wersji elektronicznej na adres  agiec@zikit.krakow.pl
W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadzania innych zapisów niż zawarte w przedstawionym wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 70 35.( Andrzej Giec)

Załączniki:
Przedmiar robót - zał. nr 1.
Projekt Budowlano Wykonawczy zał. nr 2.
Opis stanu istniejącego nr 3.
Projekt umowy zał. nr 4.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA(...kliknij aby pobrać).

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA CZ.2 (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.