Komunikat archiwalny

Aktualizacja oprogramowania Avigilon Control Center ACC Enterprise

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Aktualizacja oprogramowania Avigilon Control Center ACC Enterprice”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Aktualizacja oprogramowania Avigilon Control Center ACC Enterprise
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.


1.Opis przedmiotu zamówienia:

    Aktualizacja oprogramowania Avigilon Control Center ACC Enterprice ( Upgrade 180 licencji ACC v5 do v6).
    Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje również udostępnienie Zamawiającemu nowych kluczy licencyjnych do aktualizacji oprogramowania obsługującego system monitoringu  tj. Aplikacji Avigilon Control Center Enterprise oraz doręczenie wymaganych dokumentów licencyjnych, wystawionych przez producenta oprogramowania, uprawniających do korzystania z licencji oraz konfigurację urządzeń mających na celu podłączenie nowych kamer do istniejącego Systemu użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 48 szt. licencji ACC v6 na czas nieoznaczony.
    
2.Gwarancja 36 miesięcy

3. Termin realizacji zamówienia: 10.12.2017 rok

4. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

5. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

6. Kryterium oceny ofert – cena 100%

7. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2017 r. w wersji elektronicznej na e-mail: ptrzepak@zikit.krakow.pl

9. Osoba do kontaktów:
Piotr Trzepak, Centrum Sterowani Ruchem, tel. (12) 616 7540, e-mail ptrzepak@zikit.krakow.pl

10. Załączniki:
1) Wzór umowy
2) Zakres rzeczowy zadania

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.