Komunikat archiwalny

Dostawa i montaż tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej DIP na przystanku ul. Zakopiańska ZUS.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej DIP  na przystanku ul. Zakopiańska ZUS”

Dostawa i montaż tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej DIP  na przystanku  ul. Zakopiańska ZUS.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

CPV: 48 813100 -1- elektroniczne tablice informacyjne.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa oraz montaż Tablicy DIP 5-wierszowej na przystanku tramwajowym:

    Dostawa i montaż tablicy                         1 szt.
    Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej                 1szt.
    Dostawa i montaż przycisku zapowiedzi głosowej             1 szt.
    Połączenie układu zasilania tablicy DIP – ułożenie kabla
zasilającego 3x6 mm2 YKY w istniejącej kanalizacji
teletechnicznej ( złącze na przystanku Faustyny)            300 m

Specyfikacja Tablicy DIP w zakresie rzeczowym Zamówienia
2.Gwarancja na tablicę DIP 60 miesięcy

3. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 rok

4. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

5. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

6. Kryterium oceny ofert – cena 100%

7. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2017 r. w wersji elektronicznej na e-mail: ptrzepak@zikit.krakow.pl

9. Osoba do kontaktów:
Piotr Trzepak, Centrum Sterowani Ruchem, tel. (12) 616 7540, e-mail ptrzepak@zikit.krakow.pl

10. Załączniki:
1) Wzór umowy
2) Zakres rzeczowy zadania

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.