Komunikat archiwalny

Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych do celów transmisji  strumienia video dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.”

Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

CPV: 32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo.
         32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje dostawę kompletnych urządzeń multimedialnych oraz wykonanie pomiaru linii światłowodowych reflektometrem  w zakresie:
1. Dostawa OPTICIS M1-201DA-TR  - 18 szt.
2. Zasilacze do OPTICIS M1-201DA-TR – 36 szt.
3. Konwerter portów szeregowych RS-232 na RS 422/485 MOXA TCC-80 – 20 szt.
4. USB 2.0 Ranger 2304 Extender USB 1.1/2.0/3.0 x4 medium transmisyjne LAN skrętka kat.5 – 2 szt.
5. Pomiary toru - światłowód jednomodowy- reflektometrem    - ilość 48 szt.
6. Dokumentacja pomiarowa linii światłowodowych – 1 szt.
7. Poprawa jakości - poprzez ponowny spaw włókien światłowodowych - w przypadku uszkodzenia istniejących zakończeń linii światłowodowych.
   
2. Termin realizacji zamówienia:  do 15.12.2017 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Pomiary linii światłowodowych można będzie realizować tylko i wyłącznie w godzinach, kiedy nie jest czynna Trasa Turystyczna Muzeum tj. codziennie do 10.00 lub w drugi poniedziałek każdego miesiąca, gdzie Muzeum jest nie czynne dla zwiedzających. Istnieje możliwość pracy w godzinach nocnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz obsługą techniczną Muzeum.
 
5. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2017 r. w wersji elektronicznej na e-mail: kksiazek@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Krzysztof Książek, Zespół Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także