Komunikat archiwalny

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza.

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza.”

I.    Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

II.    Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
•    Opracowanie projektu wykonawczego (oraz budowlanego, jeśli będzie wymagane uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę) dla oświetlenia ulicznego ulic Kułakowskiego, Krępy i Cesarza w Krakowie (zgodnie z załącznikiem graficznym)
•    uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (lub Decyzji Pozwolenia na Budowę – jeśli będzie ona, wymagana)  dla budowy oświetlenia oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w zakresie rzeczowym

III.    Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości Przedmiotu umowy i wydania go Zamawiającemu: 30.04.2018r.

IV.    Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
a)    Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
b)    Kryteria wyboru  ofert:  najniższa cena brutto, okres gwarancji
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.

Warunki płatności:
1.    Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2.    Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.
3.    Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
c)    Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
d)    Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
e)    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej w terminie do dnia 31.10.2017 r.
    pisemnie w siedzibie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
    mailem na adres:sekretariat@zikit.krakow.pl
f)    Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oraz terminu realizacji usługi z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
h)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy oraz zakresem rzeczowym.
i)    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
j)    Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
k)    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
l)    Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Miszczyk  tel. 12 616 75-24

V.    Obowiązki Wykonawcy:
a)    Znajomość wszystkich ustaw, przepisów, regulaminów i wytycznych, które są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń, prowadzeniem robót budowlanych. Wzajemne branżowe skoordynowanie dokumentacji pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,
b)    Wykonanie dokumentacji w sposób spełniający wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,
c)    Obowiązek uwzględnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji.

VI.    Gwarancja na wykonane prace: 36  miesięcy od daty odbioru

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej;
2.    oferta cenowa.


Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1.    Wzór umowy
2.    Zakresem rzeczowy
3.    Załącznik graficzny z orientacyjnie naniesioną lokalizacją planowanego oświetlenia
4.    Warunki techniczne w zakresie oświetlenia ul. Krępy, Kułakowskiego, Cesarza w Krakowie zawarte w piśmie znak: IU.461.6.57.2017 z dnia 07.03.2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także