Komunikat archiwalny

Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji WZ dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową  drogi  wewnątrzosiedlowej  przy ul. Kurczaba”

Budowa chodnika wraz z przebudową  drogi  wewnątrzosiedlowej  przy ul. Kurczaba.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji WZ  dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba na działkach nr 358/32, 343/11, 330/20, 308/63 obr. 55 Podgórze o długości ok. 170 mb.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w zakresie rzeczowym
W opracowaniu należy uwzględnić inwentaryzację stanu istniejącego

Wielobranżową koncepcję  należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późń. zm.)  

Wykonawca zobowiązany jest do:
•    analizy materiałów przekazanych przez Zamawiającego w celu uwzględnienia ich                  w opracowywanym programie funkcjonalno – użytkowym.
•    opisu warunków dotyczących wymogów co do zawartości i jakości dokumentacji            i dokumentów, które Wykonawca robót zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu,
•    uwzględnienia robót budowlanych,
•    wykonania uproszczonego, wskaźnikowego kosztorysu inwestorskiego dla przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym założeń,
•    do współpracy z zamawiającym na etapie ogłoszenia przetargu  na aktualizację  posiadanej dokumentacji i realizację budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
•    Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji i odpowiedzi na pytania przesłane na wskazaną przez niego skrzynkę poczty elektronicznej w terminie dwóch dni od wpływu.

Obowiązki Wykonawcy:
a)    Znajomość wszystkich ustaw, przepisów, regulaminów i wytycznych, które są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń, prowadzeniem robót budowlanych. Wzajemne branżowe skoordynowanie dokumentacji pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,
b)    Wykonanie dokumentacji w sposób spełniający wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,
c)    Obowiązek uwzględnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami -  ustawami i rozporządzeniami, a w szczególności:
•    Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260)
•    Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi ,
•    Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.),
•    Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm.),
•    Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r,  nr 43., poz. 430),
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, ze zm.)
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 ze zm.),
•    Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
•    Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133),
•    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  

Przedmiotem przekazania zamawiającemu będzie:
Dokumentacja opracowana  zgodnie z pkt  IV zakresu rzeczowego.

II.    Termin realizacji zamówienia:     31.03.2018r
III.    Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od daty odbioru
IV.    Kryterium wyboru ofert: najniższa cena brutto
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na opracowanie  wielobranżowej koncepcji
Warunki płatności:
1.    Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2.    Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.
3.    Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
4.    podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz  zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej;
2.     oferta cenowa na wykonanie opracowania
Załączniki:
1.    wzór umowy
2.    zakres rzeczowy
3.    załącznik graficzny.
VII.     Termin oraz sposób składania ofert:
Oferty można składać do dnia 06.11.2017 r. w formie:
- pisemnie w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
- mailem na adres: sekretariat@zikit.krakow.pl

Sprawę prowadzi:
Krzysztof  Buczek  –  Zespół Przygotowania Inwestycji IP, tel. 012 616 72 24

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także