Komunikat archiwalny

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT w Krakowie

1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT w Krakowie
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 79-99.51.00-6 – usługi archiwizacyjne

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, zgodnie z wymogami określonymi w Instrukcji Archiwizacji stosowanej w ZIKiT, przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2017 r. do godz. 24.00 w wersji elektronicznej na e-mail: sfirek@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Sabina Firek, tel. (12) 616 7459 e-mail sfirek@zikit.krakow.pl,

9. Załączniki:
1) formularz „Oferta”
2) wzór umowy wraz załącznikiem stanowiącym zakres zadania
3) instrukcja przekazywania akt do archiwum ZIKiT

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także