Komunikat archiwalny

Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie”.

Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zakres rzeczowy opracowania :

1.    Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu obiektu wraz z opisem uszkodzeń.
2.    Szczegółowe wnioski z oględzin i badań elementów konstrukcyjnych obiektu (konstrukcja stalowa, beton wypełnienia niecek pyty stalowej pomostu,  beton podpór),
3.    Wykonanie pomiarów drgań konstrukcji wraz analizą i zaleceniami w zakresie eksploatacji mostu,
4.    Ocena stanu technicznego obiektu wraz z określeniem jego przydatności do dalszego użytkowania,
5.    Określanie aktualnej nośności użytkowej mostu,
6.    Wykonanie projektu remontu mostu ze szczególnym uwzględnieniem wymiany wpustów odwodnieniowych wraz połączeniem ich w jeden kolektor i podłączeniem do odbiornika,
7.    Opracowanie przedmiaru robót remontowych,
8.    Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót remontowych,
9.    Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
10.    Pełnienie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego opracowania projektowego.


Dokumentację należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD).

Kryteria wyboru Wykonawcy:
80% - cena
20% - termin

Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz przynależeć do Izby Budowlanej,
Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem  w realizacji prac o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze – opracowanie co najmniej 3 projektów remontów obiektów mostowych (obiekty o długości całkowitej  co najmniej 100 m) w okresie ostatnich 5 lat.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2017 r.

Termin  i sposób składania ofert:
 Oferty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 12.00  na adres: mkubiak@zikit.krakow.pl.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy.
Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod numerem telefonu:   12 616 86 23

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA(...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.