Komunikat archiwalny

Budowa przyłączy oświetlenia ulicznego na terenie Dz. VII Miasta Krakowa – ul. Robla , ul. Jeleniowa.

OGŁOSZENIE
zamówienia pt.: Budowa przyłączy oświetlenia ulicznego na terenie Dz. VII Miasta Krakowa –  ul. Robla , ul. Jeleniowa.  

 I. Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest dobudowa 2 elektroenergetycznych przyłączy oświetlenia ulicznego;
   przy ul. Robla (w wariancie 1) i przy ul. Jeleniowej.

Budowa przyłączy oświetlenia ulicznego na terenie Dz. VII Miasta Krakowa –   ul. Robla , ul. Jeleniowa.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1. Zakres robót obejmuje między innymi:  
 - ułożenie w ziemi kabli typu YKXs 4x16, od istniejącej sieci oświetleniowej (podłączenie z lokalnych szafek   
  zasilających  PZ),
 - montaż łącznie 8 stalowych słupów oświetl. typu S 80 wraz z oprawami LED typu: Ampera MINI 26W (szt.6)    
  oraz  Ampera MINI 36W (szt.2),
 - wykonanie uziomów kombinowanych z podłączeniem do końcowych latarni.
2. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych - zał. nr 1,  
   kompletu przedmiarów - zał. nr 2, projektu umowy - zał. nr 3.
3. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić    
    równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez   
   Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty/produkty spełniają wymagania  
   określone przez Zamawiającego.
4. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy.

II.W ramach powyższej  inwestycji planuje się:  
1. Budżet projektu: kwota nie przekraczająca 30 000 Euro.
2. Termin realizacji zadania: do dnia  1.12.2017 r.
3. Termin składania ofert: do dnia  13.10.2017 r.

III. Informacje dotyczące ceny i warunków:

1. Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i wraz z obowiązującym podatkiem VAT  
   (z podziałem na 2 obiekty).
2. Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  
    do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub   
    dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
     Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie.   
     Kopia umowy załączona jako załącznik nr 3.
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
     W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w     
     realizacji co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 euro udokumentowane   
     załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

VI. Kryteria oceny oferty:
      Cena
      Skrócenie terminu realizacji zadania.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny     
      Oferty - Cena 80 %   ,   Termin 20% .
      Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
      Cena:
      Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 %       
      punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
      C = ……………………….. x 80 pkt.
      
      Termin:
      Wykonawca który zaproponuje najkrótszy termin spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 %      
      punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
      C = ……………………….. x 20 pkt.  

VIII. Termin i miejsce składania ofert .
       Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury     
       Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do      
       dnia 13.10.2017, do godziny 15.30, Dziennik Podawczy - Bud A, z dopiskiem IR lub w wersji   
       elektronicznej na adres :  sekretariat@zikit.krakow.pl
       W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a   
       nie data nadania przesyłki.

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
      W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z        
      Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
      Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub    
      osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z    
      przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w    
      szczególności na:
    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w             
      stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie     
    zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
    Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie         
    zamówienia publicznego i wprowadzania innych zapisów niż zawarte w przedstawionym wzorze umowy.   
    Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 7152

Załączniki:
   1.dokumentacja projektowa
   2.komplet przedmiarów
   3.wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (..kliknij aby pobrać).

ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.