Komunikat archiwalny

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy.

OGŁOSZENIE
 zamówienia pt.: Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy.
Zamówienie obejmuje budowę ciagu pieszego przy ul.Brzegowej,stanowiącego dojście do wałów wzdłuż rzeki Rudawy.Ciąg pieszy będzie posiadał długość 53,40 m i szerokość 2,50 m.

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Nawierzchnia projektowanego ciągu pieszego zostanie wykonana jako nawierzchnia wodoprzepuszczalna TerraWay.Wzdłuż projektowanego ciągu znajdować się będą obustronne pobocza o szerokości 0,25 m.W związku ze znacznymi różnicami poziomów posadowienia projektowanego ciągu pieszego wzglądem istniejącego terenu zostanie zastosowana betonowa palisada o długościach 13,60 m oraz 35,50 m.Po obu stronach projektowanego ciągu na długości palisady znajdować się będzie bariera ochronna rurowo-prętowa U-11a w kolorze biało-czerwonym.
Zakres robót obejmuje między innymi:
- przygotowanie terenu pod budowę,  
- roboty ziemne
-  wykonanie koryta  wraz z zagęszczeniem podłoża kruszywem łamanym,
- ustawienie obrzeży ,krawężników,palisady
- wykonanie nawierzchni ciągu pieszego
- montaż poręczy
-  rekultywacja terenów zielonych
-zabezpieczenie kabli  energetycznych


1.    Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej - zał. nr 1. ,kompletu przedmiarów zał. nr 2.projekt umowy zał.nr3

2.    W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.    Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy.

II.W ramach powyższej  inwestycji planuje się:
1.Budżet projektu: kwota nie przekraczająca 30 000 Euro.
2. Termin realizacji zadania :  do 15 11 2017
3.Termin składania ofert do dnia 30 09 2017r.
III  .Informacje dotyczące ceny i warunków:
1.    Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i  wraz z obowiązującym podatkiem VAT,
2.    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie. Kopia umowy załączona jako załącznik nr 3.
 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.
VI. Kryteria oceny oferty:
Cena
Skrócenie terminu realizacji zadania.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Cena 80 %
Termin 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena
Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 80 pkt.
Termin
Wykonawca który zaproponuje najkrótszy termin spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 20 pkt.  
VIII.Termin i miejsce składania ofert .
Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 09 2017do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem IR lub w wersji elektronicznej na adres   sekretariat@zikit.krakow.pl
W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadzania innych zapisów niż zawarte w przedstawionym wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 70 33
Załączniki
   1.dokumentacja projektowa
   2.komplet przedmiarów
   3.wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA (.. kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także