Komunikat archiwalny

Przebudowa chodnika oraz schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni.

 OGŁOSZENIE
 zamówienia pt.: Przebudowa schodów w Parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przy ul.Przybyszewskiego.  

Przebudowa chodnika oraz schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

I .Opis przedmiotu zamówienia:
Na działkach numer 773 i 841 należy wykonać nowe elementy architektoniczne polegające na przebudowie istn. schodów terenowych oraz przyległego chodnika. Istniejące schody objęte przebudową planuje się częściowo wyburzyć od strony północnej aby dopasować projektowany chodnik. Planuje się wykonanie części chodnika przylegającego do schodów ze spadkiem umożliwiającym poruszanie się osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych oraz  rowerów. W związku z przebudową schodów i chodnika koniecznym jest wycinka istniejącego drzewa /śliwa zwyczajna/ i przeniesienie istniejącej tablicy informacyjnej.Od strony ulicy Przybyszewskiego należy wykonać włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej.Należy również wykonać przekładkę istniejących kabli oświetlenia oraz przestawić istn.lampę oświetleniową.
1.    Zakres robót obejmuje między innymi:
- przygotowanie terenu pod budowę,  
- roboty ziemne i rozbiórkowe
-  wykonanie koryta  wraz z zagęszczeniem podłoża kruszywem łamanym,
- ustawienie obrzeży ,krawężników
- wykonanie nawierzchni chodników
- wykonanie murków żelbetowych z okładziną kamienną
- montaż balustrady
-  rekultywacja terenów zielonych
- przestawienie słupa oświetl.
- odwodnienie liniowe i przyłącz kanal opadowej

2.    Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej - zał. nr 1. ,kompletu przedmiarów zał. nr 2.projekt umowy zał.nr3,z

3.    W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.    Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy.

II.W ramach powyższej  inwestycji planuje się:
1.Budżet projektu: kwota nie przekraczająca 30 000 Euro.
2. Termin realizacji zadania :  do 30 11 2017
3.Termin składania ofert do dnia 30 09 2017r.
III  .Informacje dotyczące ceny i warunków:
1.    Oferent dostarczy wycenę za realizacje zadania w kwocie netto i  wraz z obowiązującym podatkiem VAT,
2.    Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

IV. Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym zadania, w terminie określonym w umowie. Kopia umowy załączona jako załącznik nr 3.
 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, który posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze o wartości do 30.000 euro udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.
VI. Kryteria oceny oferty:
Cena
Skrócenie terminu realizacji zadania.

VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Cena 80 %
Termin 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena
Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 80 pkt.
Termin
Wykonawca który zaproponuje najkrótszy termin spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 20 % punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
 
C = ……………………….. x 20 pkt.  
VIII.Termin i miejsce składania ofert .
Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 09 2017do godziny 15.30, Dziennik Podawczy- Bud A, z dopiskiem IR lub w wersji elektronicznej na adres   sekretariat@zikit.krakow.pl
W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadzania innych zapisów niż zawarte w przedstawionym wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 7035
Załączniki
   1.dokumentacja projektowa
   2.komplet przedmiarów
   3.wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.