Komunikat archiwalny

Montaż sygnalizacji dźwiękowych dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Montaż sygnalizacji dźwiękowych dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic w Krakowie - 3 lokalizacje”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Montaż sygnalizacji dźwiękowych dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic w Krakowie.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 45233294-1 – Instalowanie sygnalizacji drogowej.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
•    dostarczyć i zamontować sygnalizatory akustyczne na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną wraz z remontem istniejącej infrastruktury w lokalizacjach:
1. Skrzyżowanie ul. Okulickiego – ul. Kupały,
2. Skrzyżowanie ul. Wiślicka – Cedyńska,
3. Skrzyżowanie ul. Janczarza – Wawelska - Łęczycka.

2. Termin realizacji zamówienia: 10.11.2017 rok.

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

4. Inne istotne warunki zmówienia:

Nie dotyczy.

5. Kryterium oceny ofert – cena 100%

6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2017 r. w wersji elektronicznej na e-mail: mgolos@zikit.krakow.pl

8. Osoba do kontaktów:
Marcin Gołoś, Centrum Sterowania Ruchem , tel. (12) 616 7402, e-mail mgolos@zikit.krakow.pl

9. Załączniki:
1) Wzór umowy
2) Opis przedmiotu zamówienia
3) Zakres rzeczowy
4) Specyfikacja Techniczna.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.