Komunikat archiwalny

Opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej w Krakowie wraz z programem funkcjonalno–użytkowym w ramach zadania pn.: „Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie”.

Opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej w Krakowie.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej:

Opracowanie projektu koncepcyjnego na przebudowę przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, elementami małej architektury i przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku Rynku Głównego do ul. Basztowej. Zakresem opracowania należy objąć obszar niezbędny dla prawidłowego dowiązania do stanu istniejącego, przy zachowaniu normatywnych parametrów technicznych układu drogowego;

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej;

Program funkcjonalno – użytkowy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późń. zm.) 

Wykonawca zobowiązany jest do:

•           analizy materiałów przekazanych przez Zamawiającego w celu uwzględnienia ich                  w opracowywanym programie funkcjonalno – użytkowym.

•           opisu warunków dotyczących wymogów co do zawartości i jakości dokumentacji            i dokumentów, które Wykonawca robót zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu,

•           uwzględnienia robót budowlanych,

•           wykonania uproszczonego, wskaźnikowego kosztorysu inwestorskiego dla przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym założeń,

•           do współpracy z zamawiającym na etapie ogłoszenia przetargu

•           Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji i odpowiedzi na pytania przesłane na wskazaną przez niego skrzynkę poczty elektronicznej w terminie do 24 godzin od chwili przekazania zapytania Wykonawcy.

Podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego są będące w posiadaniu ZIKiT następujące materiały:

•             informacja techniczna dla tematu opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie wraz z programem funkcjonalno – użytkowym

Obowiązki Wykonawcy:

a)         Znajomość wszystkich ustaw, przepisów, regulaminów i wytycznych, które są związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń, prowadzeniem robót budowlanych. Wzajemne branżowe skoordynowanie dokumentacji pod względem technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,

b)         Wykonanie dokumentacji w sposób spełniający wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,

c)         Obowiązek uwzględnienia zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami -  ustawami i rozporządzeniami, a w szczególności:

 Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204, poz.2087 z późn. zmianami).

Ustawą z dnia 27.03.2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10.05.2003r.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zmianami) oraz zmianami do w/w ustawy z dnia 25 lipca 2008r.

Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z póżn. zmianami).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków umieszczenia ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z póżn. zmianami).

Metodą obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną MOP-SZS-04.

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz.168 z późn. zm.)

Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.)

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U.  2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

 

Przedmiotem przekazania zamawiającemu będzie:

Koncepcja przebudowy przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej – na nośniku cyfrowym                            3 egzemplarze

Program funkcjonalno-użytkowy w formie opisowej i graficznej – 3 egzemplarze + na nośniku cyfrowym 3 egzemplarze

 

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017r. przekazanie uzgodnionej koncepcji wraz z PFU

Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od daty odbioru

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej                            w Krakowie wraz z programem funkcjonalno–użytkowym;

 

Warunki płatności:

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.

Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1.  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej;

2. oferty cenowej w podziale na:

- wykonanie koncepcji

- wykonanie PFU

3. doświadczenie w sporządzeniu, co najmniej 2 projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz 2 programów funkcjonalno-użytkowych

 

Załączniki:

wzór umowy

informacja techniczna

załącznik graficzny.

 

IV. Termin oraz sposób składania ofert:

Oferty można składać do dnia 23.06.2017r. w formie elektronicznie na adres email: sekretariat@zikit.krakow.pl .

 

Sprawę prowadzi:

Piotr Pakaszewski – Zespół Przygotowania Inwestycji IP, tel. 012 616 72 36

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (....kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.