Komunikat archiwalny

Rozbudowa systemu finansowo-księgowego WF-Fakir Budżet o moduł fakturowania i magazynu.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Rozbudowa systemu finansowo-księgowego WF-FAKIR Budżet o moduł fakturowania sprzedaży WF-MAG wersja Prestiż PLUS – 20 stanowisk

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Rozbudowa systemu finansowo-księgowego WF-Fakir Budżet o moduł fakturowania i magazynu.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 48481000-3 – Pakiety oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot umowy obejmuje dostawę, instalację oraz konfigurację systemu fakturowania zgodnie z zakresem rzeczowym:

1. Automatyczna integracja bazy kontrahentów systemu z modułem finansowo-księgowym WF-Fakir Budżet obecna wersja 8.21.0

2. Automatyczny import dokumentów sprzedaży do modułu finansowo-księgowego WF-Fakir Budżet obecna wersja 8.21.0

3. Generowanie plików JPK_FA zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

4. Wprowadzenie specjalistycznej numeracji dokumentów zgodnie z załącznikiem zawierającym wytyczne UMK w zakresie numeracji dokumentów sprzedaży dla MJO.

5. Wydruk dokumentów –klasyczne drukarki oraz PDF.

6. Faktury korygujące do istniejących dokumentów jak również do dokumentów nieewidencjonowanych wcześniej.

7. Aktualizacja modułu do najnowszej wersji produkcyjnej przez okres min 12 miesięcy od dnia zakupu.

8. Wdrożenie modułu polegające na pełnej integracji z istniejącym oprogramowaniem finansowo-księgowym WF-FAKIR Budżet wersja 8.21.0

9. Konfiguracja modułu w zakresie generowania dokumentów sprzedaży wraz z magazynem.

10. Szkolenie dla użytkowników w zakresie około 20 osób.

11. Szkolenie dla 3 administratorów.

12. Generowanie innych dokumentów sprzedaży (np. nota księgowa, faktury z odwrotnym obciążeniem itd.)

13. Generowanie zestawień wystawionych dokumentów.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

 

4. Inne istotne warunki zmówienia:

 

Nie dotyczy.

 

5. Kryterium oceny ofert – cena 100% przy czym:

 

6. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2017 r. w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl oraz kksiazek@zikit.krakow.pl

 

8. Osoba do kontaktów:

Paweł Baran , Zespół Księgowości, tel. 012 616 7120, pbaran@zikit.krakow.pl

Krzysztof Książek, Zespół Informatyki, tel. (12) 616 7100, e-mail kksiazek@zikit.krakow.pl

 

9. Załączniki:

1) wzór umowy wraz załącznikiem.

2) wzór numeracji dokumentów zgodnie z wytycznymi UMK.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.