Komunikat archiwalny

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT oraz dokumentacji przeznaczonej do brakowania.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz dokumentacji przeznaczonej

do brakowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT oraz dokumentacji przeznaczonej  do brakowania.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

CPV: 79-99.51.00-6 – usługi archiwizacyjne

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie analizy związanej z możliwością rozszerzenia strefy płatnego parkowania.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołem odbioru.

 

4. Inne istotne warunki zmówienia:

 

Nie dotyczy.

 

5. Kryterium oceny ofert – cena 100% przy czym:

cena za 1 metr bieżący przygotowania do archiwizacji dokumentacji kategorii A z dostawą materiałów: 70 %;

cena za 1 metr bieżący do archiwizacji dokumentacji kategorii B z dostawą materiałów: 30 %.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 czerwiec 2017 r. do godz. 23.59  w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl oraz akarlinska@zikit.krakow.pl

 

8. Osoba do kontaktów:

Agnieszka Karlińska-Zając, tel. (12) 616 7460, e-mail akarlinska@zikit.krakow.pl

 

9. Załączniki:

1) formularz „Oferta”

2) wzór umowy wraz załącznikiem

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA( ....kliknij aby pobrać.)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.